Kontakt

Telefon

+48 61 64 293 46


Rejestracja

UWAGA! Procedura rejestracji dotyczy tylko i wyłącznie sprzedawców.
Chcąc zapłacić przy pomocy systemu Przelewy24 nie musisz się rejestrować.

W przypadku firm z siedzibą za granicą wymagane jest zawarcie umowy w formie pisemnej.
W tym celu prosimy o kontakt na adres partner@przelewy24.pl

Dane firmy

Na podany adres wysłany zostanie login do panelu Przelewy24

Min. 8 znaków, w tym co najmniej jedna wielka i mała litera oraz cyfra lub znak specjalny.

Na podany rachunek realizowane będą wypłaty

Adres

Adres do korespondencji:

Reprezentant upoważniony do zawarcia umowy


Beneficjenci rzeczywiści

Firma jest notowana na giełdzie papierów wartościowych.


Osoba kontaktowa

Min. 8 znaków, w tym co najmniej jedna wielka i mała litera oraz cyfra lub znak specjalny.

Kontakt techniczny

Faktury

Twoje sklepy

Prosimy wymienić wszystkie adresy stron, na których akceptowane będą płatności.

Akceptacja umowy

Umowa o przyjmowaniu zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych
Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

zawarta w Poznaniu, w dniu 06.12.2021 r. pomiędzy:

PayPro Spółką Akcyjną

z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300 PLN, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza, reprezentowaną przez:

 1. Jacek Kinecki - Pełnomocnik

zwaną dalej "PayPro"

a

[NAZWA FIRMY] z siedzibą w [MIASTO] [KOD POCZTOWY] przy ul. [ULICA], wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem [KRS], NIP [NIP], REGON [REGON] reprezentowaną przez:

  [LISTA REPREZENTANTÓW]

zwaną dalej "Akceptantem",

dalej łącznie zwani Stronami, a każda z osobna Stroną.

Definicje

W niniejszej Umowie wszelkie terminy pisane z wielkiej litery przyjmują znaczenie nadane im w Ustawie, chyba że z niniejszej Umowy wyraźnie wynika, że nadano im inne lub zmodyfikowane brzmienie, w szczególności znaczenie przypisane im poniżej:

Akceptant - ilekroć w Umowie jest mowa o Akceptancie rozumie się przez to Sprzedawcę oraz Odbiorcę Płatności; ilekroć w Umowie jest mowa o Sprzedawcy lub Odbiorcy Płatności rozumie się przez to Akceptanta.

Autoryzacja - proces, w którym po otrzymaniu od Akceptanta Zapytania Autoryzacyjnego wobec Płatności zleconej przez Płatnika do rozliczenia, PayPro przy współpracy z Instytucjami Pośredniczącymi potwierdza Akceptantowi dokonanie Płatności. Szczegółowy przebieg Autoryzacji jest opisany w specyfikacji, której aktualne brzmienie jest dostępne na stronie internetowej pod adresem www.przelewy24.pl/autoryzacja.

Dostawca lub Dostawca Odbiorcy - rozumie się przez to PayPro wykonującą dla Akceptanta usługi płatnicze jako dostawca usług płatniczych dla Akceptanta.

Dzień Roboczy (Dzień Roboczy Dostawcy Odbiorcy) - dzień w godzinach pracy PayPro, z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w którym działalność operacyjną prowadzi jednostka PayPro wykonująca czynności przewidziane postanowieniem Umowy odwołującym się do określenia "Dzień Roboczy"

Identyfikator - unikatowy identyfikator, będący kombinacją liter, liczb lub symboli określony przez Dostawcę dla Akceptanta, który jest dostarczany Płatnikowi przez Akceptanta w Portalu, a następnie wskazywany przez Płatnika PayPro w celu jednoznacznego zidentyfikowania Odbiorcy realizowanej przez dostawców Płatnika i Odbiorcy Płatności.

Instytucja pośrednicząca - dostawca Usług Płatniczych lub inny podmiot, za pośrednictwem którego Płatnik przekazuje PayPro środki pieniężne dla celów zapłaty Akceptantowi, w szczególności bank, centrum autoryzacyjno - rozliczeniowe, operator pocztowy, biuro usług płatniczych.

Metoda Płatności -udostępniona w Systemie metoda Płatności jaką Akceptant może oferować Płatnikowi na Portalu. Udostępniane przez PayPro Metody Płatności są określone na stronie internetowej pod adresem www.przelewy24.pl/metody, a także widoczne są w Panelu Administracyjnym.

Panel Administracyjny (Systemu) - wyodrębniona dla Akceptanta część Systemu służąca Akceptantowi do administracji i kontroli danych i funkcji Systemu, dostępna dla Sprzedawcy lub osoby przez niego upoważnionej w oparciu o ustalony Login i Hasło.

Płatnik/Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której Ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje zapłaty za towary lub usługi oferowane przez Akceptanta w Portalu, dla której Usługi Płatnicze świadczy inny dostawca niż PayPro.

Płatność - dokonywana przez Płatnika indywidualna zapłata na rzecz Akceptanta z wykorzystaniem Systemu. Każda płatność jest określona w Systemie, co najmniej poprzez: numer Płatności, kwotę, Identyfikator, metodę.

Portal/Sklep -strona internetowa prowadzona przez Akceptanta, za pomocą której Akceptant oferuje Użytkownikom dobra lub usługi, które Płatnik może nabyć i w związku z czym będzie zobowiązany do zapłaty, na której Sprzedawca udostępnia Płatnikowi dokonanie zapłaty z wykorzystaniem Systemu, i przez którą kierowany jest do procesu realizacji Płatności.

Rachunek Rozliczeniowy - rachunek płatniczy Akceptanta, wskazany w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, przeznaczony do dokonywania rozliczeń pieniężnych pomiędzy PayPro i Akceptantem w wykonaniu Umowy.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

System - zespół procedur, infrastruktury, relacji z Instytucjami pośredniczącymi zorganizowany przez PayPro, umożliwiający dokonywanie przez Użytkownika zapłaty na rzecz Akceptanta z wykorzystaniem usług świadczonych Użytkownikowi przez Instytucje pośredniczące.

Oprogramowanie - skrypty oprogramowania komputerowego zgodne ze specyfikacją udostępnianą na stronie internetowej pod adresem www.przelewy24.pl/pobierz, które w połączeniu z oprogramowaniem Portalu umożliwia korzystanie z Systemu.

Umowa - niniejsza umowa; Umowa Ramowa w rozumieniu Ustawy.

Ustawa - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2003, z 2018 r. poz. 62, 650, 723, 864, 1000, 1075)

Zapytanie Autoryzacyjne - zapytanie przesłane przez Akceptanta do PayPro w celu uzyskania Autoryzacji.

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie zasad współpracy PayPro i Akceptanta przy przyjmowaniu przez Akceptanta zapłaty za pośrednictwem Systemu, a w tym w szczególności:
  1. przyjmowania Płatności od Płatników za towary lub usługi sprzedawane przez Akceptanta,
  2. kompleksowego, zindywidualizowanego przetwarzania danych zawartych w dokumentach Płatności,
  3. przekazywania Akceptantowi informacji o przyjętych Płatnościach,
  4. udostępniania Akceptantowi Płatności na wskazany Rachunek Rozliczeniowy,
  5. wyjaśniania reklamacji dotyczących Płatności.
§ 2 OŚWIADCZENIA STRON
 1. PayPro oświadcza, że:
  1. a decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10.06.2014, PayPro otrzymał zezwolenie na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej i na moment zawarcia niniejszej Umowy jest wpisany do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014.
  2. posiada niezbędne prawa do Systemu, który wolny jest od wad fizycznych i prawnych,
  3. posiada niezbędne prawa do Oprogramowania,
  4. posiada środki techniczne i finansowe niezbędne do prawidłowego obsługiwania Płatności,
  5. posiada niezbędne uprawnienia wymagane do prowadzenia Systemu oraz związanych z tym rozliczeń,
  6. czynności dokonywane w ramach Systemu nie mają charakteru czynności bankowych, a zawarcie Umowy nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, wobec czego środki pieniężne otrzymywane przez Dostawcę od Płatników w związku ze świadczeniem usług płatniczych na rzecz Odbiorcy nie stanowią depozytu ani innych podlegających zwrotowi środków w rozumieniu art. 726 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,
  7. świadcząc usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych podlega nadzorowi sprawowanemu przez Komisję Nadzoru Finansowego.
 2. Akceptant oświadcza, że:
  1. prowadzi działalność polegającą na oferowaniu dóbr lub usług, z których korzystanie uzależnione jest od uzyskania indywidualnego upoważnienia Akceptanta,
  2. posiada wszelkie niezbędne uprawnienia do prowadzenia wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej, w tym indywidualne akty administracyjne (koncesje, zezwolenia, etc.), jeśli są wymagane przepisami prawa,
  3. sposób prowadzenia przez niego działalności gospodarczej nie narusza przepisów powszechnie obowiązującego prawa ani praw i interesów osób trzecich, w tym w szczególności na stronie internetowej Sklepu udostępniany jest regulamin świadczonych usług,
  4. wszystkie Płatności są związane z prowadzoną przez Akceptanta działalnością gospodarczą,
  5. dobra, usługi, w tym usługi multimedialne, oferowane w Portalu nie naruszają przepisów prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego i praw osób trzecich, w szczególności:
   1. nie zawierają treści obscenicznych lub wulgarnych, w tym pornograficznych,
   2. nie nawołują do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientację seksualną, nie obrażają uczuć religijnych,
   3. nie propagują ideologii nazizmu, komunizmu lub apartheidu oraz nie kwestionują prawdy historycznej,
   4. nie godzą w dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich,
   5. nie naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa do znaku towarowego lub innych oznaczeń odróżniających oraz praw autorskich i praw pokrewnych,
   6. nie promują, nie zachęcają oraz nie instruują w zakresie działań przestępczych,
   7. nie zawierają informacji naruszających prywatność Użytkownika lub osób trzecich, w szczególności danych osobowych, adresów, numerów telefonów lub numerów kart płatniczych,
   8. nie dotyczą przedmiotów kultu o charakterze sekciarskim lub nazistowskim,
   9. nie dotyczą leków na receptę, wyrobów tytoniowych, broni palnej, narkotyków, dopalaczy, innych podobnych używek, alkoholu, chyba że Akceptant oferujący takie towary posiada i przedstawi PayPro niebudzące zastrzeżeń i ważne zezwolenie/pozwolenie/itp. na prowadzenie działalności związanej ze sprzedażą takich towarów w Sklepie,
   10. nie dotyczą urządzeń i usług niedozwolonych w rozumieniu ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, w szczególności dekoderów telewizji kablowej i satelitarnej, które zostały zaprojektowane lub przystosowane w celu umożliwienia korzystania z usług chronionych bez uprzedniego upoważnienia usługodawcy.
 3. Przykładowa lista dóbr oraz usług, o których mowa w ust. 2 lit. e niniejszego paragrafu, stanowi Załącznik nr 6 do Umowy.
 4. Umowa może zostać zawarta w formie pisemnej oraz elektronicznej.
 5. Umowa może zostać zawarta w formie elektronicznej poprzez wypełnienie przez osobę bądź osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu zamierzającego uzyskać status Akceptanta formularza dostępnego pod adresem panel.przelewy24.pl/rejestracja.php. Umowa zostaje zawarta z momentem otrzymania przez PayPro drogą elektroniczną prawidłowo wypełnionego formularza, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
§ 3 PRAWA I OBOWIĄZKI PAYPRO
 1. PayPro udostępnia Akceptantowi System, dokumentację techniczną, specyfikację techniczną oraz inne dokumenty Systemu, umożliwiające Akceptantowi i w ten sposób pośrednio Użytkownikom korzystanie z Systemu na zasadach określonych w niniejszej Umowie. Dokumentacja jest udostępniana na stronie internetowej pod adresem www.przelewy24.pl/pobierz.
 2. PayPro nie jest zobowiązana z mocy niniejszej Umowy do przeprowadzenia wdrożenia integracji Systemu z oprogramowaniem i systemem teleinformatycznym Akceptanta. Strony mogą odrębnie uzgodnić wykonanie tych prac w wybranej przez Strony formie i zakresie.
 3. PayPro zobowiązuje się do zapewnienia Akceptantowi pomocy technicznej związanej z bieżącą obsługą Systemu w ramach świadczonych usług płatniczych. Bieżąca obsługa, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie obejmuje czynności wyłączonych z zakresu niniejszej Umowy na mocy pkt. 2 niniejszego paragrafu.
 4. PayPro zobowiązuje się do zapewnienia wymiany danych pomiędzy PayPro a Akceptantem zgodnie ze specyfikacją Systemu. PayPro zobowiązuje się do przekazywania Instytucjom pośredniczącym otrzymanych od Akceptanta zleceń realizacji Płatności nie później niż w terminie 15 minut od otrzymania zlecenia.
 5. PayPro zobowiązuje się udostępniać na bieżąco w Systemie w Panelu Administracyjnym wykaz przyjętych do realizacji Płatności, w każdym przypadku nie później niż do końca dnia, w którym przyjęto Płatność do realizacji.
 6. PayPro może nie przyjąć Płatności do realizacji w Systemie lub ją wstrzymać w przypadku niespełnienia wymogów określonych w Umowie lub odrębnych uzgodnieniach lub uregulowaniach obowiązujących pomiędzy PayPro a Akceptantem, a także w sytuacjach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w tym na podstawie orzeczeń właściwych organów, bez względu na moment stwierdzenia zachodzenia przesłanek nieprzyjęcia Płatności do realizacji, a w szczególności:
  1. jeżeli dane Płatności podane przez Płatnika nie odpowiadają danym wprowadzonym do Systemu przez Akceptanta lub danym wymaganym przez System,
  2. w przypadku odmowy realizacji Płatności przez Instytucję pośredniczącą,
  3. w przypadku nieotrzymania przez PayPro od Instytucji pośredniczącej jakiejkolwiek informacji o Płatności wymaganej przez przepisy prawa lub wymaganej do identyfikacji Płatności przez PayPro,
  4. w przypadku powzięcia podejrzeń co do jej zgodności z prawem i regułami uczciwego obrotu.
 7. Przy wykonywaniu niniejszej Umowy PayPro będzie posługiwała się kanałami przekazywania informacji zapewniającymi bezpieczeństwo ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwo Płatności.
 8. PayPro jest uprawniona do dokonywania w Systemie bez uprzedzenia Akceptanta wszelkich zmian mających na celu poprawę bezpieczeństwa, funkcjonalności, ochrony danych osobowych oraz koniecznych ze względu na zmieniającą się sytuację rynkową. O dokonanych zmianach PayPro poinformuje Akceptanta przy użyciu poczty elektronicznej lub informacji w Panelu Administracyjnym.
 9. W razie powzięcia przez PayPro uzasadnionego podejrzenia, w szczególności otrzymania wiarygodnej wiadomości, lub otrzymania urzędowego zawiadomienia o:
  1. naruszeniu lub możliwości naruszania przez Akceptanta postanowień niniejszej Umowy, przepisów prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego, w tym oferowania przez Akceptanta dóbr, usług lub treści multimedialnych niespełniających wymogów określonych w § 2 pkt. 2 lit. e niniejszej Umowy,
  2. naruszeniu przez Akceptanta zobowiązania określonego w § 4 pkt. 8 niniejszej Umowy,
  3. nieuprawnionym użyciu Systemu przez Akceptanta lub osobę trzecią działającą w porozumieniu lub za wyraźnym bądź dorozumianym przyzwoleniem Akceptanta,
  PayPro jest uprawniona:
  1. wstrzymać natychmiastowo przyjmowanie do realizacji lub realizowanie Płatności, w tym ze skutkiem wstrzymania wszystkich wypłat na rzecz Akceptanta bez uprzedniego powiadomienia Akceptanta, a w przypadkach przewidzianych prawem - bez żadnego powiadomienia Akceptanta,
  2. zablokować dostępność Systemu dla Akceptanta natychmiastowo i bez uprzedniego powiadomienia,
  3. wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 10. Na wezwanie PayPro Akceptant udostępnia dodatkowe informacje, np. potwierdzenie dostarczenia przesyłki, potwierdzenie zgodności adresu dostawy, pozwalające PayPro dokonać pełnej oceny Płatności w celu zastosowania środków, o których mowa w pkt. 9 niniejszego paragrafu, w tym danych i informacji o Użytkownikach posiadanych przez Akceptanta.
 11. PayPro może w przypadkach wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zażądać od Akceptanta dodatkowych danych i informacji oraz dokumentów potwierdzających te dane i informacje, w szczególności dotyczących danych identyfikacyjnych Akceptanta oraz informacji o okoliczności Płatności.
 12. PayPro zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli takich towarów/usług/treści sprzedawanych za pośrednictwem Portalu w celu stwierdzenia ich zgodności z przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz niniejszą Umową. PayPro nie jest zobowiązana do uprzedniego powiadamiania Akceptanta o przeprowadzeniu takiej kontroli.
 13. PayPro jest uprawniona do wykonywania czynności objętych Umową za pośrednictwem agentów w tym DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, w zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
§ 4 PRAWA I OBOWIĄZKI AKCEPTANTA
 1. Akceptant zobowiązuje się umożliwić korzystanie z Systemu wszystkim Użytkownikom korzystającym z Portalu.
 2. Akceptant ma prawo do oferowania korzystania z Systemu we wszystkich Portalach, do których przysługują mu prawa i które spełniają wymogi niniejszej Umowy, oraz które zostały ujęte w Załączniku nr 1 o którym mowa w pkt. 3 niniejszego paragrafu.
 3. Akceptant ma obowiązek przedstawić aktualny wykaz wszystkich swoich Portali, w których oferuje korzystanie z Systemu wraz z informacjami na temat oferowanych w ten sposób dóbr i usług. Wykaz Portali aktualny na dzień zawarcia Umowy, stanowi Załącznik nr 1. Zmiana załącznika możliwa jest w trybie opisanym w § 15 pkt. 12.
 4. Akceptant zobowiązuje się zapewnić, iż przez cały okres obowiązywania Umowy w Portalu nie oferuje dóbr i usług niespełniających wymogów określonych w § 2 pkt. 2 lit. e niniejszej Umowy.
 5. Akceptant zobowiązuje się na bieżąco monitorować nienaruszanie przez dobra, usługi lub treści zamieszczone w Portalu zakazów określonych w § 2 pkt. 2 lit. e niniejszej Umowy, w tym wobec dóbr, usług lub treści otrzymanych od osób trzecich lub zamieszczonych w Portalu w imieniu lub na rzecz osób trzecich lub zamieszczanych w Portalu przez osoby trzecie. Akceptant ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za wykonanie obowiązków określonych w pkt. 4 niniejszego paragrafu, bez względu na przyczynę naruszenia lub zawinienie Akceptanta lub świadomość naruszeń po stronie Akceptanta.
 6. Akceptant upoważnia PayPro, nieodwołalnie w okresie obowiązywania Umowy, do zapoznania się z danymi przesyłanymi za pośrednictwem Systemu zgodnie ze specyfikacją Systemu.
 7. Akceptant zobowiązuje się, iż przy wykonywaniu niniejszej Umowy będzie uwzględniał zawodowy charakter prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
 8. Akceptant zobowiązuje się nie korzystać z Systemu oraz zapobiegać korzystaniu z niego w celu złamania lub obejścia prawa, reguł uczciwego obrotu oraz niniejszej Umowy. W przypadku uzyskania w jakikolwiek sposób wiadomości o takim użyciu Systemu lub próbach takiego użycia, Akceptant jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym PayPro oraz przekazać dane osób odpowiedzialnych, jeżeli takie dane posiada. Akceptant zobowiązany jest ponadto do współpracy z PayPro i/lub właściwymi organami państwowymi (w szczególności z organami ścigania) w toku postępowań dotyczących przypadków korzystania z Systemu w celu złamania oraz obejścia prawa.
 9. Akceptant zobowiązuje się natychmiastowo powiadomić PayPro o każdej stwierdzonej awarii lub nieprawidłowości w działaniu Systemu.
 10. Akceptant korzystający z Systemu nie może przesyłać za jego pomocą treści o charakterze bezprawnym i ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec PayPro jak i osób trzecich za wszelkie treści przesłane z wykorzystaniem Systemu.
 11. Akceptant zobowiązany jest w celu uruchomienia i korzystania z Systemu do posiadania odpowiedniej infrastruktury informatycznej, w szczególności spełniającej następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. posiadanie dostępu do Internetu,
  2. możliwość korzystania z jednej z przeglądarek internetowych: Internet Explorer 11,
   Firefox 36, Chrome 30, Safari 9, Opera 32 lub nowszych.
  3. posiadanie aktywnego adresu e-mail,
  4. korzystanie z hostingu (dla Sklepu) gwarantującego zabezpieczenie przed dostępem do kodów źródłowych Sklepu osobom nieupoważnionym,
  5. zalecane jest również wykorzystanie w komunikacji pomiędzy Systemem a Sklepem bezpiecznego protokołu HTTPS.
 12. Koszty związane z możliwością ciągłego korzystania z infrastruktury informatycznej, o parametrach nie niższych niż wskazane w ust. 11 niniejszego paragrafu ponosi we własnym zakresie Akceptant.
 13. PayPro jest uprawniona w każdym czasie do podejmowania wszelkich czynności w celu identyfikacji oraz weryfikacji informacji o Akceptancie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a Akceptant zobowiązany jest udzielać PayPro w tym zakresie niezbędnych informacji, wyjaśnień i dokumentów.
§ 5 PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH
 1. PayPro upoważnia Akceptanta do korzystania z Oprogramowania w granicach koniecznych do korzystania z Systemu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. Wszystkie prawa związane z Systemem i Oprogramowaniem (takie jak prawo do nazwy, firmy, oraz prawo autorskie) zachowuje PayPro.
 3. PayPro oświadcza, że przysługują jej odpowiednie prawa do znaku towarowego określonego w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy.
 4. PayPro upoważnia Akceptanta do korzystania ze znaku towarowego PayPro, o którym mowa w pkt. 3 niniejszego paragrafu, oraz materiałów informacyjnych o Systemie w zakresie określonym w § 11 Umowy. Logotyp PayPro i materiały informacyjne są dostarczane przez PayPro. Wynagrodzenie za korzystanie przez Akceptanta ze znaku towarowego PayPro oraz materiałów informacyjnych uwzględnione jest w ustalonych w niniejszej Umowie rozliczeniach Stron z tytułu jej wykonania. Akceptant może posługiwać się znakiem towarowym PayPro oraz materiałami informacyjnymi wyłącznie w celu informowania Płatników o współpracy Akceptanta z Systemem i zasadach realizacji Płatności. Akceptant nie może:
  1. zmieniać znaków towarowych PayPro,
  2. prezentować znaków towarowych PayPro w taki sposób, który mógłby sugerować, że usługi oferowane przez Akceptanta w Portalu oferowane są przez PayPro.
 5. Akceptant oświadcza, że przysługują mu pełne i wyłączne prawa do znaków towarowych i innych oznaczeń określonych w Załączniku nr 3 do niniejszej Umowy.
 6. Akceptant upoważnia PayPro do korzystania ze znaków towarowych Akceptanta, o których mowa w pkt. 5 niniejszego paragrafu w zakresie określonym w § 11 Umowy. Logotyp Akceptanta jest dostarczany przez Akceptanta. Wynagrodzenie za korzystanie przez PayPro z logotypu Akceptanta uwzględnione jest w ustalonych w niniejszej Umowie rozliczeniach Stron z tytułu jej wykonania.
 7. Czas obowiązywania uprawnień, o których mowa w pkt. 1, 4 i 6 niniejszego paragrafu Strony ustalają na okres obowiązywania Umowy.
 8. Po ustaniu Umowy Akceptant zobowiązuje się zaprzestać natychmiast używania znaku towarowego PayPro, materiałów promocyjnych utworzonych przez Akceptanta zawierających znaki towarowe PayPro. W terminie 14 (czternastu) dni od daty rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Akceptant zwróci PayPro lub rozporządzi według instrukcji PayPro wszelkimi nośnikami, instrukcjami, opisami technicznymi i innymi materiałami związanymi z przekazaniem mu Oprogramowania, Systemu oraz nośnika zawierającego znak towarowy PayPro, które Akceptant posiada w dniu wygaśnięcia Umowy.
 9. Udzielanie przez jedną ze Stron sublicencji na korzystanie ze znaku towarowego drugiej Strony wymaga jej uprzedniej zgody udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 10. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia zgłosi w stosunku do którejkolwiek ze Stron Umowy roszczenie oparte na zarzucie, że korzystanie przez nią z przedmiotów praw własności intelektualnej, wskazanych w niniejszym paragrafie, w zakresie opisanym postanowieniami Umowy, narusza przysługujące tej osobie prawa własności intelektualnej lub uprawnienia licencyjne lub zobowiązuje drugą Stronę do zapłaty jakichkolwiek opłat lub kwot wynagrodzenia, Strona, która dopuściła się powyższego naruszenia zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć wszelkie informacje oraz dokumenty umożliwiające obronę przed takim roszczeniem oraz pokryje wszelkie poniesione przez drugą Stronę usprawiedliwione koszty i wydatki związane z obroną przed roszczeniem osoby trzeciej, w tym zwróci wszelkie zapłacone z tego tytułu kwoty odszkodowań oraz pokryje poniesione przez drugą Stronę koszty pomocy prawnej według norm przepisanych prawem.
§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. PayPro nie jest stroną ani w żaden inny sposób nie jest objęta skutkami prawnymi czynności prawnych, które Akceptant podejmuje z Płatnikiem.
 2. Akceptant ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wykonanie zobowiązania Akceptanta, w związku z którym następuje Płatność, w szczególności za spełnienie świadczenia Akceptanta wynikającego z umowy zawartej przez Akceptanta z Płatnikiem, dla którego świadczeniem wzajemnym jest zapłata objęta Płatnością, oraz odpowiada za wszelkie skutki odstąpienia od tej umowy dokonanego na podstawie odrębnych przepisów.
 3. PayPro nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie danych Płatników przez Akceptanta lub osób, którymi Akceptant posługuje się przy wykonywaniu czynności wobec Płatników i PayPro.
 4. PayPro nie jest stroną ani w żaden inny sposób nie jest objęta skutkami prawnymi umowy, którą zawiera Płatnik z Instytucją pośredniczącą, na podstawie której Płatnik za pośrednictwem Instytucji pośredniczącej stawia PayPro do dyspozycji środki celem zapłaty Akceptantowi.
 5. PayPro nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowości wynikających z niewłaściwego działania lub zaniechania Instytucji pośredniczącej, w szczególności w wyniku nieprzekazania przez Instytucję pośredniczącą środków do PayPro we właściwym terminie, kwocie lub z właściwymi danymi identyfikującymi Płatność.
 6. PayPro ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Systemu powstałe z winy PayPro. PayPro nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wskazania przez Akceptanta niewłaściwych danych związanych z Płatnością.
 7. PayPro nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dobra, usługi oraz treści zamieszczone w Portalu, a także za ich rodzaj, gatunek i jakość.
 8. Akceptant zobowiązuje się zwolnić PayPro z obowiązku świadczenia z tytułu jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych wnoszonych przeciwko PayPro przez osoby trzecie, które będą wynikały lub będą związane z naruszeniem przez Akceptanta obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w szczególności oferowania Użytkownikom dóbr, usług lub treści zawierających elementy wymienione w § 2 pkt. 2 lit. e niniejszej Umowy. W ramach zwolnienia PayPro od obowiązku świadczenia Akceptant pokryje koszty postępowania, kwoty ewentualnych odszkodowań i uzasadnione koszty obsługi prawnej, wynikające z wyroku sądowego lub ugody zawartej z osobą trzecią, bądź uznania przez PayPro danego roszczenia.
 9. W zakresie w jakim zwolnienie z obowiązku świadczenia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, nie będzie możliwe, lub też w jakim - w wyniku oferowania przez Akceptanta Użytkownikom dóbr, usług lub treści zawierających elementy wymienione w § 2 pkt. 2 lit. e niniejszej Umowy - PayPro poniesie innego rodzaju szkody niż związane z odpowiedzialnością odszkodowawczą wobec osób trzecich, Akceptant będzie zobowiązany do naprawienia poniesionej przez PayPro szkody w pełnej jej wysokości.
 10. PayPro nie ponosi odpowiedzialności za niedojście lub opóźnienie w realizacji przelewu środków na Rachunek Rozliczeniowy wynikłe z przyczyn powstałych po złożeniu do banku PayPro polecenia przelewu lub z przyczyn niezależnych od PayPro. PayPro nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Akceptanta nieprawidłowych lub niekompletnych danych uniemożliwiając wykonanie przelewu bankowego.
 11. PayPro nie ponosi odpowiedzialności za skutki, w tym szkody poniesione przez Akceptanta lub Użytkowników, powstałe w wyniku:
  1. działania lub zaniechania podmiotów, za które PayPro nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności awarii, niedostępności lub nieprawidłowego działania systemów informatycznych operatorów telekomunikacyjnych, albo awarii, niedostępności lub nieprawidłowego działania Instytucji pośredniczących ich systemów,
  2. wystąpienia przyczyn o charakterze siły wyższej,
  3. awarii lub niedostępności systemów informatycznych PayPro, jeżeli nie dało się im zapobiec pomimo zachowania należytej staranności,
  4. braku realizacji Płatności przez PayPro w związku z wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów Ustawy z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 12. W zakresie w jakim odpowiedzialność Stron nie jest wyłączona niniejszą Umową lub przepisami prawa, ogranicza się ona do rzeczywistych strat.
 13. PayPro ponosi wobec Akceptanta odpowiedzialność za działania jej agentów, jak za swoje własne działania.
§ 7 REKLAMACJE ORAZ SKARGI
 1. PayPro rozpatruje reklamacje dotyczące Płatności zgłoszone przez Akceptanta, Płatnika oraz potencjalnego Płatnika.
 2. Proces rozpatrywania reklamacji podejmowany jest niezwłocznie po otrzymaniu reklamacji i przeprowadzony jest rzetelnie, wnikliwie i terminowo, z zachowaniem obiektywizmu oraz z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji przez Akceptantów i Płatników podane są w niniejszej Umowie, a także udostępniane są na stronie internetowej PayPro, a także w formie pisemnej w siedzibie PayPro oraz w jednostkach organizacyjnych PayPro prowadzących obsługę klientów.
 4. PayPro może samodzielnie zakwestionować Płatność jeśli stwierdzi zachodzenie przesłanek złożenia reklamacji przez Płatnika, w tym z powołaniem na posłużenie się instrumentem płatniczym przez osobę nieuprawnioną lub nienależyte wykonanie Płatności, bez względu na zachowanie Płatnika. Uprawnienie PayPro do zakwestionowania Płatności wygasa w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia Płatnością Płatnika.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne winno zostać skierowane na adres korespondencyjny PayPro określony w § 13 ust. 1 w jeden ze sposobów komunikacji tamże określonych, to jest przesyłką pocztową w formie pisemnej (§ 13 pkt a.ii), faksem (§ 13 pkt b.ii) lub elektronicznej (wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres o którym mowa w § 13 pkt c.ii lub poprzez elektroniczny formularz dostępny na stronie internetowej pod adresem http://przelewy24.pl/kontakt/reklamacja). PayPro przyjmuje również do rozpoznania reklamacje złożone ustnie (np. złożone telefonicznie pod numerem +48616429344 albo złożone do protokołu bezpośrednio w siedzibie PayPro oraz w jednostkach organizacyjnych PayPro prowadzących obsługę klientów). Reklamacja pisemna może być także złożona bezpośrednio w siedzibie PayPro oraz w jednostkach organizacyjnych PayPro prowadzących obsługę klientów.
 6. Jeśli Akceptant stwierdza nieprawidłowość w działaniu Systemu, w tym dotyczącą nieautoryzowanej, niezrealizowanej lub nienależycie zrealizowanej Płatności, Akceptant zobowiązuje się zgłosić PayPro stwierdzone nieprawidłowości:
  1. w przypadku nieprawidłowości w działaniu Systemu, innej niż dotyczącej nieautoryzowanej, niezrealizowanej lub nienależycie zrealizowanej Płatności, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu, w którym Akceptant nieprawidłowość zauważył lub mógł z łatwością zauważyć,
  2. w przypadku nieprawidłowości dotyczącej nieautoryzowanej, niezrealizowanej lub nienależycie zrealizowanej Płatności, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od momentu udostępnienia informacji o Płatności w Panelu Administratora.
  Po upływie terminu określonego w pkt. b niniejszego ustępu roszczenia Akceptanta wobec PayPro z tytułu nieautoryzowanej, niezrealizowanej lub nienależycie zrealizowanej Płatności wygasają.
  PayPro wyjaśnia, że złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez Akceptanta zastrzeżeń może ułatwić i wpłynąć na szybsze oraz rzetelne rozpatrzenia reklamacji przez PayPro.
 7. Reklamacja może zostać złożona także przez pełnomocnika. Jednakże z uwagi na to, że odpowiedź na reklamację może zawierać informacje objęte tajemnicą zawodową, o której mowa w Ustawie, podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa powinien zostać poświadczony urzędowo albo przez notariusza bądź adwokata lub radcę prawnego, którym udzielono tego pełnomocnictwa a nadto w pełnomocnictwie powinna zostać zawarta klauzula upoważniającą pełnomocnika do uzyskania w imieniu mocodawcy informacji chronionych wskazaną tajemnicą zawodową.
 8. Reklamacja Płatności przekazana przez Akceptanta lub Płatnika do PayPro powinna zawierać co najmniej: numer Płatności, kwotę Płatności, tytuł Płatności, nazwisko i imię właściciela konta bankowego (karty płatniczej), datę Płatności a także, o ile są znane Akceptantowi - nazwę banku i konto z którego skierowana została Płatność Płatnika (w przypadku płatności kartą płatniczą - nazwa karty lub dane innego dostawcy Płatnika; w przypadku płatności SMS-em - numer telefonu, lub dane innego dostawcy Płatnika), adres email który został podany w zleceniu płatniczym, a także powód reklamacji, określenie podmiotów uczestniczących w transakcji oraz szczegółowy opis zdarzenia reklamacyjnego. W przypadku reklamacji dotyczących potencjalnego Płatnika, reklamacja powinna określać dane Płatności której dotyczyła odmowa wykonania usługi przez PayPro, imię i nazwisko potencjalnego Płatnika, jego adres email, datę zdarzenia którego dotyczy reklamacji, opis tego zdarzenia oraz uzasadnienie reklamacji. PayPro dokonuje weryfikacji, czy reklamacja spełnia wymogi określone przez niniejszą Umowę. W ramach weryfikacji reklamacji PayPro jest uprawniona do zwrócenia się o uzupełnienie reklamacji w terminie 14 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu - PayPro jest uprawniona do odrzucenia reklamacji z powodu niezachowania wymogów Umowy ze skutkiem wygaśnięcia roszczenia Akceptanta wobec PayPro z tytułu Płatności, których dotyczyć miała reklamacja.
 9. PayPro w terminie 3 Dni Roboczych od otrzymania reklamacji, potwierdza fakt jej otrzymania w formie informacji wysłanej na adres e-mail wskazany w reklamacji. W przypadku gdy PayPro w ramach weryfikacji czy reklamacja spełnia wymogi określone przez niniejszą Umowę, zwróci się do osoby składającej reklamację o jej uzupełnienie, takie wezwanie do uzupełniania reklamacji uznaje się również za potwierdzenie otrzymania reklamacji. Na wyraźne żądanie osoby składającej reklamację, pod warunkiem podania przez nią niezbędnych danych osobowych i kontaktowych, PayPro potwierdza fakt otrzymania reklamacji w formie pisemnej, przy czym w takim przypadku dla zachowania powyższego terminu, wystarczy wysłanie przesyłki listem poleconym.
 10. Akceptant zobowiązany jest niezwłocznie (nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania odpowiedniego wezwania) udzielić PayPro wyjaśnień i pomocy w sprawach reklamacyjnych związanych z obsługą Płatności, jeśli udzieleniu wyjaśnień lub pomocy nie sprzeciwiają się przepisy obowiązującego prawa.
 11. PayPro rozstrzyga w przedmiocie reklamacji na podstawie okoliczności reklamowanej Płatności na zasadach określonych w umowach zawartych przez PayPro z Akceptantem oraz przepisach prawa. PayPro przy rozpatrywaniu reklamacji uwzględnia w równym stopniu słuszne interesy Użytkownika (także potencjalnego Płatnika), PayPro oraz Akceptanta.
 12. Termin rozstrzygnięcia reklamacji (odpowiedzi na reklamację) wynosi 15 Dni Roboczych od otrzymania reklamacji przez PayPro. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w tym terminie, PayPro przekazuje osobie składającej reklamację w formie przewidzianej dla odpowiedzi na reklamację, informację zawierającą:
  1. wyjaśnienie przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu;
  2. wskazanie okoliczności, które muszą zostać ustalone;
  3. wskazanie przewidywanego termin udzielenia odpowiedzi, nie dłuższego jednak niż 35 Dni Roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
 13. Odpowiedź na reklamację udzielana w formie pisemnej powinna zostać w całości sporządzona przy użyciu czcionki, której czytelność odpowiada czytelności czcionki Times New Roman 12 pkt, a na uzasadnione żądanie osoby składającej reklamację - przy użyciu większej czcionki .
 14. Odpowiedź na reklamację powinna być udzielona w sposób przystępny i zrozumiały oraz zawierać w szczególności
  1. informację o dniu złożenia reklamacji;
  2. rozstrzygnięcie o wyniku rozpatrzenia reklamacji;
  3. wyczerpującą informację na temat zgłoszonego problemu ze wskazaniem odpowiednich postanowień Umowy oraz stosownych przepisów prawa, a jeśli to możliwe także z przytoczeniem ich brzmienia, chyba że nie wymaga tego charakter podnoszonych zarzutów - w przypadku reklamacji złożonej przez konsumenta;
  4. dane identyfikujące upoważnionego pracownika reprezentującego PayPro, z podaniem jego imienia, nazwiska oraz zajmowanego stanowiska;
  5. określenie terminu, w którym roszczenie podniesione w reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą reklamującego zostanie zrealizowane, nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi, chyba że niniejsza Umowa przewiduje krótszy termin;
  Ponadto w przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części, odpowiedź na reklamację powinna dodatkowo zawierać:
  1. uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że nie wymaga tego charakter podnoszonych zarzutów;
  2. pouczenie o możliwości i sposobie odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację;
  3. pouczenie o możliwości i sposobie skorzystania z formy pozasądowego rozwiązywania sporów, wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego lub wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien być pozwany i sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy.
 15. Reklamujący podając w reklamacji adres e-mail wnosi i wyraża zgodę na to, że PayPro udzieli odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej, na ten adres e-mail wskazany w reklamacji. Jednakże na wyraźne żądanie osoby składającej reklamację, pod warunkiem podania przez nią niezbędnych danych osobowych i kontaktowych, PayPro udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, przy czym w takim przypadku dla zachowania terminu rozstrzygnięcia reklamacji, wystarczy wysłanie przesyłki listem poleconym.
 16. PayPro dopuszcza możliwość złożenia przez podmiot reklamujący odwołania od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację, poprzez złożenie w terminie 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację wniosku o ponowne rozpatrzenie reklamacji. Do wniosku o ponowne rozpatrzenie reklamacji oraz odpowiedzi na ten wniosek stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 5, 7-15, przy czym w odpowiedzi na wniosek zamiast pouczenia o którym mowa w ust. 14 pkt g zawarte jest pouczenie o możliwości wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego, zaś w przypadku osób składających reklamację będących konsumentami także o możliwości zwrócenia się o pomoc do właściwego miejscowo Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumenta.
 17. Każda reklamacja rozpatrzona będzie w sposób rzetelny, wnikliwy i terminowy, po przeanalizowaniu wszystkich informacji i dokumentów przekazanych w skardze, a także informacji i dokumentów będących w posiadaniu PayPro oraz, jeśli zachodzi taka potrzeba, informacji i dokumentów będących w posiadaniu innych podmiotów .
 18. W razie odmowy udzielenia wyjaśnień lub pomocy względnie nieudzielenia wyjaśnień lub pomocy, w trybie ust. 10 lub 12 niniejszego paragrafu, PayPro kierując się zasadami opisanym w ust. 17 dokona oceny jakie znaczenie nadać takiej odmowie, a w szczególności może w takim przypadku uznać brak takich wyjaśnień lub dokumentów za uznanie przez Akceptanta twierdzeń Płatnika i wobec tego rozstrzygnąć reklamację na korzyść Płatnika.
 19. W przypadku rozstrzygnięcia reklamacji na korzyść Płatnika, PayPro udostępnia Akceptantowi na jego żądanie podstawy rozstrzygnięcia.
 20. W przypadku rozstrzygnięcia reklamacji w ten sposób, iż Akceptantowi powinna być udostępniona kwota Płatności będącej przedmiotem reklamacji, która wcześniej nie została udostępniona, udostępnienie następuje w terminie 1 dnia kalendarzowego od podjęcia rozstrzygnięcia w przedmiocie reklamacji.
 21. W przypadku rozstrzygnięcia reklamacji w ten sposób, iż Akceptantowi nie przysługuje zapłata objęta Płatnością będącą przedmiotem reklamacji, która wcześniej została już udostępniona Akceptantowi, Akceptant zobowiązuje się zwrócić PayPro otrzymaną zapłatę. Zwrot następuje w trybie określonym w
  § 10 pkt. 4-5 niniejszej Umowy w terminie 3 dni kalendarzowych od podjęcia rozstrzygnięcia w przedmiocie reklamacji w wysokości kwoty nominalnej udostępnionej Płatności.
 22. Zakończone postępowanie reklamacyjne może zostać wznowione, a rozstrzygnięcie zmienione w razie ujawnienia nowych okoliczności mających wpływ na rozstrzygnięcie reklamacji. PayPro informuje jednakże, że po upływie okresu 5 lat od zakończenia postępowania może zaprzestać dalszego przechowywania dokumentacji dotyczącej złożonych reklamacji. PayPro może przechowywać dokumentację dotyczącą złożonej reklamacji nie dłużej niż do dnia upływu okresu przedawnienia wynikającego ze stanu prawnego oraz faktycznego będącego przedmiotem reklamacji.
 23. Akceptant wyznaczy ze swojej strony osoby upoważnione do współpracy z PayPro w ramach procesów reklamacyjnych. Listę osób wraz z danymi kontaktowymi zawiera Załącznik nr 1 do Umowy. Postanowienie ust. 7 stosuje się odpowiednio.
 24. PayPro nie rozpatruje reklamacji związanych z nieprawidłowym wykonaniem przez Akceptanta zobowiązania wobec Płatnika związanego z Płatnością. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń w związku z nienależytym wykonaniem przez Akceptanta takiego zobowiązania do PayPro przez Płatnika, Akceptant zobowiązuje się do wyłącznego i samodzielnego rozpatrywania tych roszczeń w terminie wynikającym z przepisów prawa obowiązujących Akceptanta, a jeżeli termin taki nie wynika z przepisów prawa to w terminie nie dłuższym niż 30 dni od ich otrzymania.
 25. Akceptant jest zobowiązany do przechowywania dokumentów potwierdzających spełnienie świadczenia, za które dokonano Płatności przez okres co najmniej 24 miesięcy od daty wykonania umowy zawartej przez Akceptanta z Płatnikiem objętej Płatnością przyjmowaną przez PayPro.
 26. Niezależnie od reklamacji o której mowa w powyższych postanowieniach, Akceptant lub Płatnik lub potencjalny Płatnik może wnieść do organu sprawującego nadzór o którym mowa w § 2 pkt 1) lit. g) skargę na działanie PayPro lub jej agenta, jeżeli działanie to narusza przepisy prawa. Do takiej skargi, nie stosuje się przepisów działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168 z późn. zm.).
 27. Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, spór między reklamującym a PayPro może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego:
  1. prowadzonego przez Rzecznika Finansowego (https://rf.gov.pl/), zgodnie z przepisami rozdziału 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Postępowanie wszczyna się na wniosek reklamującego. Jeżeli Rzecznik Finansowy nie odmówi rozpatrzenia sporu, udział PayPro w tym postępowaniu jest obowiązkowy.
  2. prowadzonego przez sąd polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (https://www.knf.gov.pl/regulacje/dla_konsumenta/sad_polubowny).
 28. Postępowanie o którym mowa w ust. 27 może być także zainicjowane za pośrednictwem platformy ODR o której mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), poprzez wskazanie Rzecznika Finansowego lub Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego jako podmiotów ADR. Platforma ODR dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/
 29. Zamiast składać wniosek o wszczęcie postępowania o którym mowa w ust. 27 lit. a) niniejszego paragrafu, reklamujący po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, może wystąpić do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy w poreklamacyjnym postępowaniu interwencyjnym.
 30. Podmiot składający reklamację może również wystąpić z powództwem do sądu powszechnego miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy, którym zasadniczo jest sąd powszechny właściwy dla siedziby strony pozwanej, czyli w przypadku pozwu skierowanego przeciwko PayPro sądem tym jest Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu. Podmiotem pozwanym w takim przypadku powinien być PayPro, którego dane zostały szczegółowo wskazane w treści odpowiedzi na reklamację.
§ 8 ROZLICZANIE PŁATNOŚCI
 1. PayPro zobowiązuje się obsługiwać Zapytania Autoryzacyjne przekazywane przez Akceptanta do PayPro na skutek wydania przez Płatnika dyspozycji dokonania Płatności.
 2. Dokonanie przez PayPro Autoryzacji Płatności stanowi zaciągnięcie przez PayPro zobowiązania do udostępnienia Akceptantowi kwoty autoryzowanej Płatności, chyba że niniejsza Umowa stanowi inaczej.
 3. Spełnienie przez Akceptanta świadczenia związanego z Płatnością przed Autoryzacją lub podjęcie jakichkolwiek innych działań uzależnionych od zapłaty przez Użytkownika następuje na ryzyko Akceptanta.
 4. PayPro podejmuje zobowiązanie do udostępniania Akceptantowi kwoty autoryzowanej Płatności pod warunkiem rozwiązującym, który stanowią łącznie następujące okoliczności:
  1. Płatność zostanie zakwestionowana, a reklamacja odpowiada warunkom określonym w umowie Płatnika i właściwej Instytucji pośredniczącej świadczącej Płatnikowi usługę płatniczą, z wykorzystaniem której Płatnik dokonuje zapłaty na potrzeby Płatności, w tym Płatność zostanie zakwestionowana w terminie 13 miesięcy od obciążenia Płatnika Płatnością lub Płatnik wystąpi z żądaniem zwrotu kwoty Płatności;
  2. w wyniku rozpatrzenia reklamacji, zgodnie z warunkami określonymi w umowie Płatnika i Instytucji pośredniczącej, PayPro oraz w przepisach bezwzględnie obowiązującego prawa, w tym rozpatrzenia żądania Płatnika zwrotu kwoty Płatności, Płatnik nie zostaje obciążony Płatnością.
 5. Podstawą do rozliczenia Płatności w stosunku pomiędzy PayPro a Akceptantem jest Raport Rozliczeniowy sporządzany automatycznie w Panelu Administracyjnym.
 6. Raport Rozliczeniowy sporządzany jest na bieżąco każdego dnia i obejmuje Płatności autoryzowane do momentu wyświetlenia Raportu w Panelu Administracyjnym. Odświeżenie widoku Panelu Administracyjnego skutkuje odświeżeniem widocznego Raportu.
 7. Jeśli PayPro, na podstawie okoliczności znanych mu w momencie sporządzenia Raportu Rozliczeniowego lub znanych przed upływem terminu wskazanego w pkt. 10 niniejszego paragrafu, kwestionuje roszczenie Akceptanta o udostępnienie mu kwoty Płatności objętej Raportem Rozliczeniowym, zobowiązany jest zgłosić Akceptantowi zastrzeżenia do Raportu Rozliczeniowego.
 8. Zastrzeżenie, o którym mowa w pkt. 7 niniejszego paragrafu, PayPro zobowiązuje się zgłosić Akceptantowi nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od ujawnienia przyczyny zgłoszenia zastrzeżenia. Upływ terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie uchybia możliwości zakwestionowania Płatności przez Płatnika lub PayPro w trybie § 7 niniejszej Umowy. Wobec zastrzeżenia PayPro do Raportu Rozliczeniowego Akceptant może zgłosić reklamację w trybie § 7 niniejszej Umowy.
 9. Roszczenie o udostępnienie kwoty Płatności, wynikające z pkt. 2 niniejszego paragrafu, przysługuje Akceptantowi z momentem udostępnienia Płatności w Panelu Administracyjnym, zgodnie z § 3 pkt. 5 niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem pkt. 4 niniejszego paragrafu.
 10. Środki pieniężne ze zrealizowanej Płatności Dostawca udostępnia Akceptantowi nie później niż do końca następnego Dnia Roboczego po otrzymaniu Płatności, chyba że udostępnienie Płatności w tym terminie nie jest możliwe ze względu na stosowanie środków przewidzianych w ustawie o przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Akceptant może wyrazić jednak wolę aby środki pieniężne za zrealizowane Płatności były mu udostępniane przez Dostawcę w terminie późniejszym niż wynikający ze zdania powyższego. Oświadczenie Akceptanta o dopuszczeniu wydłużenia terminu udostępniania kwoty Płatności Akceptant może złożyć wyłącznie w formie elektronicznej poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w Panelu Administracyjnym, która to czynność będzie odnotowana w Systemie. Akceptant może w każdym czasie cofnąć oświadczenie o dopuszczeniu wydłużenia terminu udostępniania kwoty Płatności, ze skutkiem: (1) wobec przyszłych Płatności, które będą wtedy udostępniane zgodnie ze zdaniem pierwszym, chyba że Akceptant ponownie wyrazi wolę wydłużenia terminu udostępniania Płatności, oraz (2) wobec Płatności już zrealizowanych lecz jeszcze nie udostępnionych, które w takim przypadku zostaną udostępnione Odbiorcy Płatności nie później niż do końca następnego Dnia Roboczego po otrzymaniu oświadczenia o dopuszczeniu wydłużenia terminu udostępnienia kwoty Płatności. Cofnięcie oświadczenia o dopuszczeniu wydłużenia terminu udostępnienia kwoty Płatności można złożyć również wyłącznie w formie elektronicznej poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w Panelu Administracyjnym, która to czynność będzie odnotowana w Systemie.
 11. Wypłata udostępnionej Akceptantowi kwoty autoryzowanej Płatności następuje poprzez uznanie kwotą Płatności rachunku dostawcy usług płatniczych prowadzącego Rachunek Rozliczeniowy.
 12. Płatności, które nie mogą zostać zidentyfikowane ze względu na brak wymaganych informacji, nie będą przyjmowane przez System lub nie będą przekazywane Akceptantowi. PayPro nie ponosi wobec Akceptanta żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wykonywania postanowień niniejszego ustępu. Akceptant zobowiązuje się nie zgłaszać wobec PayPro z tego tytułu żadnych roszczeń.
 13. Akceptant zobowiązuje się nie przekazywać PayPro Zapytań Autoryzacyjnych, jeżeli zgodnie z wiedzą Akceptanta dokonanie Płatności jest sprzeczne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, zasadami Systemu lub jeśli instrument płatniczy, z wykorzystaniem którego ma być dokonana Płatność, wykorzystywany jest bez zgody uprawnionej osoby.
 14. Płatność może być zlecona w polskich złotych lub w innej walucie uzgodnionej pomiędzy Stronami, przy czym w takim uzgodnieniu strony ustalą czy PayPro będzie dokonywała przeliczenia waluty otrzymanej od dostawcy Płatnika na inną walutę, a jeżeli tak to według jakiego kursu walutowego i referencyjnego kursu walutowego będzie to następowało.
§ 9 POSTANOWIENIA DODATKOWE ZWIĄZANE Z ZAWARCIEM UMOWY
 1. Umowa zawierana zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej, jest zawierana pod warunkami rozwiązującymi, wymienionymi poniżej w pkt. a-c, przy czym to niespełnienie któregokolwiek z warunków wymienionych poniżej, w terminie 90 dni powoduje rozwiązanie umowy (wypełnienie wszystkich warunków w terminie powoduje, że umowa nie ulega rozwiązaniu):
  1. Akceptant musi wykonać przelew weryfikacyjny, celem weryfikacji numeru Rachunku Rozliczeniowego oraz podanych przez Akceptanta przy rejestracji danych, to jest wykonać ze wskazanego przez siebie w trakcie procedury rejestracji Rachunku Rozliczeniowego zwrotny przelew kwoty 1,50 zł na wskazany w procedurze rejestracji rachunek PayPro; a ponadto na skutek wykonania tego przelewu, musi dojść do potwierdzenia, że dane Akceptanta podane w trakcie rejestracji są zgodne z danymi uzyskanymi przez PayPro w związku z realizacją przelewu weryfikacyjnego, o którym mowa wyżej, lub alternatywnie przesłać do PayPro zrzut ekranu z bankowości elektronicznej z widocznym numerem Rachunku Rozliczeniowego oraz nazwą Akceptanta jako właściciela tego rachunku.
  2. Dostarczenia przez Akceptanta:
   1. w przypadku Umowy zawartej w formie pisemnej - oryginałów lub poświadczonych kopii zaświadczeń o nadaniu mu numerów NIP i REGON, odpisów z KRS lub CEiDG, a w przypadku Umowy zawieranej w formie elektronicznej - kserokopii (skanów) zaświadczeń o nadaniu mu numerów NIP i REGON, odpisów z KRS lub CEiDG oraz
   2. kserokopii (skanu) kserokopii dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) osoby zawierającej umowę we własnym imieniu jako Akceptant lub jako przedstawiciel Akceptanta.
   3. otrzymanych dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt b ppkt i) oraz ii) musi wynikać, że dane Akceptanta podane w trakcie rejestracji i zweryfikowane zgodnie z pkt. b, są również zgodne z danymi Akceptanta ujawnionymi w odpisie z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonym/ej dla Akceptanta bądź w odpisie z równoważnego rejestru sądowego lub administracyjnego, który można uznać za wiarygodne i niezależne źródło, prowadzonego w państwie siedziby Akceptanta. Kserokopia (skan) dokumentu tożsamości, o której mowa powyżej, przed jej dostarczeniem PayPro może zostać w odpowiedni sposób zanonimizowana przez Akceptanta, w zakresie wskazanym w Załączniku nr 5 do niniejszej Umowy. PayPro zastrzega sobie również prawo do identyfikacji oraz weryfikacji tożsamości Beneficjentów rzeczywistych Akceptanta oraz, gdy okaże się to niezbędne, do zwrócenia się z prośbą o dostarczenie dokumentów umożliwiających ich identyfikację. Do procedury dostarczania dokumentów umożliwiających identyfikację tożsamości Beneficjentów rzeczywistych Akceptanta stosuje się wskazane wyżej zasady animizacji dokumentów tożsamości.
  3. Jakiekolwiek z oświadczeń bądź zapewnień złożonych przez Akceptanta w niniejszej Umowie okaże się nieprawdziwe, a w szczególności gdy:
   1. zachodzi uzasadnione podejrzenie prowadzenia przez Akceptanta działalności sprzecznej z prawem (zwłaszcza działalności, z którą wiąże się wysokie ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu), dobrymi obyczajami, moralnością publiczną lub polegającej na oferowania dóbr oraz usług wymienionych w Załączniku nr 6 do Umowy lub
   2. Akceptant prowadzi działalność sprzeczną z prawem (zwłaszcza działalność, z którą wiąże się wysokie ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu), dobrymi obyczajami, moralnością publiczną lub polegającą na oferowania dóbr oraz usług wymienionych w Załączniku nr 6 do Umowy.
 2. O spełnieniu się warunku rozwiązującego, o którym mowa w ust. 1, PayPro informuje drogą elektroniczną, przesyłając zawiadomienie na adres mailowy podany przez Akceptanta w toku procedury rejestracji.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit c), PayPro uprawnione jest przesłania zawiadomienia o spełnieniu się warunku rozwiązującego przed upływem wskazanego w ust. 1 90-cio dniowego terminu, jeżeli poweźmie wiarygodną informację o tym, że jakiekolwiek z oświadczeń bądź zapewnień złożonych przez Akceptanta w niniejszej Umowie okaże się nieprawdziwe.
 4. Akceptant oświadcza, że zobowiązuje się spełniać opisane wyżej w pkt. 1 lit. a) oraz b) warunki i jednocześnie oświadcza, że rozumie, iż Umowa wchodzi w życie w dacie wskazanej w § 15 pkt. 1 (a w przypadku Umowy zawartej w formie elektronicznej - w momencie wskazanym w § 2 ust. 5pomimo niespełniania opisanych wyżej warunków, z tym jednak zastrzeżeniem, że do czasu spełniania wszystkich warunków Dostawca będzie uprawniony do wstrzymania się z udostępnieniem Płatności w terminie wynikającym z § 8 pkt. 10.
§ 10 WYNAGRODZENIE I ZWROT KOSZTÓW
 1. Akceptant zobowiązuje się płacić PayPro wynagrodzenie i opłaty.
 2. Wynagrodzenie PayPro, w tym stawki prowizji PayPro od Płatności, oraz wysokość i podstawę naliczania innych opłat określa Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy.
 3. Należności PayPro powiększane są o podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi na moment powstania obowiązku podatkowego.
 4. Kwoty należne PayPro od Akceptanta płatne są przez potrącenie wierzytelności PayPro z wierzytelnością Akceptanta wobec PayPro, w szczególności z wierzytelnością Akceptanta wobec PayPro o udostępnienie kwoty Płatności, zarówno Płatności, której dotyczą należności jak i każdej innej Płatności oraz z wierzytelnością Akceptanta wobec PayPro o zapłatę innych wierzytelności Akceptanta wobec PayPro. Pomniejszenie przez PayPro kwot należnych Akceptantowi przy udostępnieniu kwot Płatności lub zapłacie jest równoznaczne z potrąceniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, chyba że PayPro oświadczył inaczej. Pomimo powyższego potrącenia, Dostawca obowiązany jest do podania w informacji o Płatności pełnej kwoty Płatności oraz pobranych przez Dostawcę prowizji/opłat.
 5. Jeśli wierzytelność PayPro wobec Akceptanta jest wyższa niż wierzytelność Akceptanta, PayPro może wezwać Akceptanta do zapłaty PayPro należności w sposób określony w wezwaniu, w szczególności na rachunek bankowy PayPro, w terminie nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych od doręczenia wezwania w sposób umożliwiający Akceptantowi zapoznanie się z nim.
 6. PayPro do 7 dnia każdego miesiąca kalendarzowego wystawia Akceptantowi fakturę VAT na kwotę wynagrodzenia i opłat za poprzedzający miesiąc kalendarzowy.
 7. Akceptant wyraża niniejszym zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur VAT w postaci elektronicznej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.
 8. Alternatywnie wobec pkt. 7 niniejszego paragrafu Akceptant niniejszym wyraża zgodę na przesyłanie elektronicznego obrazu faktur VAT pocztą elektroniczną lub innym uzgodnionym przez strony środkiem komunikacji elektronicznej, wystawionych zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535; tj. z dnia 25 maja 2015 r. Dz.U. z 2016r., poz. 710, z późn. zm.).
 9. Akceptant nie jest uprawniony do potrącania swojej wierzytelności wobec PayPro z wierzytelnością PayPro wobec Akceptanta.
 10. Niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy dotyczących zwracania Płatnikom kwot Płatności, Akceptant może w każdym czasie uznać reklamację Płatnika i zlecić PayPro zwrot otrzymanej Płatności. Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, w szczególności przepisy Ustawy oraz przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, PayPro jako Dostawca Akceptanta zwróci Płatnikowi wskazaną przez Akceptanta kwotę, z tym
  zastrzeżeniem że:
  1. zlecenie takiego zwrotu będzie przyjęte do wykonania wyłącznie jeśli saldo rozliczeń między PayPro a Akceptantem będzie dodatnie, a wierzytelności PayPro wobec Akceptanta będą niższe niż wierzytelność Akceptanta, i stan tego salda będzie wystarczający do wykonania zwrotu,
  2. jeżeli określone w pkt. a. saldo rozliczeń będzie ujemne, zerowe, lub dodatnie, ale w stopniu niewystarczającym do realizacji zwrotu, zwrot nastąpi jedynie pod warunkiem przekazania przez Akceptanta do PayPro odpowiednich środków,
  3. PayPro znajduje się w posiadaniu danych Płatnika umożliwiających zwrot; jeżeli PayPro nie posiada wszystkich niezbędnych do wykonania zwrotu danych Płatnika, PayPro może wezwać Akceptanta do wskazania tych danych, pod rygorem odmowy realizacji zwrotu.
§ 11 PROMOCJA SERWISU I PORTALU
 1. PayPro jest uprawniona do używania znaków towarowych Akceptanta, określonych w § 5 pkt. 5 Umowy, jak również innych oznaczeń handlowych Akceptanta poprzez umieszczenie ich we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych oraz na stronach internetowych PayPro wraz ze wskazaniem Akceptanta jako podmiotu korzystającego z usług PayPro. PayPro przysługuje również prawo do umieszczania we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych oraz na swoich stronach internetowych wykazu Portali oraz adresów WWW stron internetowych Akceptanta, za pośrednictwem których można korzystać z usług PayPro.
 2. Akceptant ma obowiązek zamieścić na stronie internetowej każdego swojego Portalu, za pośrednictwem którego można korzystać z usług PayPro, znak towarowy PayPro, o którym mowa w § 5 pkt. 3 wraz z informacją o możliwości dokonywania płatności przy użyciu Systemu.
 3. Wszelkie inne formy promocji lub reklamy prowadzone przez jedną ze Stron niniejszej Umowy przy wykorzystaniu znaków towarowych lub innych oznaczeń handlowych drugiej Strony wymagają jej uprzedniej zgody udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Każda ze Stron zobowiązuje się chronić dobre imię drugiej Strony.
§ 12 POUFNOŚĆ
 1. Strony Umowy zobowiązują się do traktowania wszelkich informacji powziętych w wyniku lub przy okazji realizacji niniejszej Umowy, a dotyczących spraw technicznych, przekazanej dokumentacji technicznej, informacji finansowych, które nie są przeznaczone do publicznego rozpowszechnienia jako poufnych. Informacje będą uważane za poufne bez względu na to, czy strony podjęły czynności w celu zachowania ich w poufności lub oznaczyły je jako poufne.
 2. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności treści niniejszej Umowy, jak również wszelkich informacji wynikających z jej wykonania.
 3. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w pkt. 1 nie dotyczy informacji, które:
  1. zostały podane do publicznej wiadomości w sposób nienaruszający postanowień niniejszej Umowy,
  2. które są ogólnie dostępne lub powszechne w branży działalności Strony w sposób inny niż w wyniku ujawnienia ich przez Strony, ich przedstawicieli lub też za ich pośrednictwem,
  3. których ujawnienie jest wymagane na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
  4. na których ujawnienie lub wykorzystanie Strona uzyskała pisemną zgodę drugiej Strony niniejszej Umowy.
 4. Zobowiązanie do zachowania poufności określone niniejszą Umową nie narusza obowiązku Stron do dostarczania informacji uprawnionym do tego organom.
 5. Każda ze Stron zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt. 1 z jakiejkolwiek przyczyny, za wyjątkiem ujawnienia tych informacji swoim pracownikom lub osobom wykonującym z polecenia Akceptanta czynności związane z wykonaniem niniejszej Umowy na podstawie stosunku innego niż stosunek pracy.
 6. Każda z osób o których mowa w pkt. 5 niniejszego paragrafu, która wejdzie w posiadanie informacji, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, zostanie poinformowana o poufnym charakterze takich informacji i zostanie zobowiązana do ich traktowania zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
 7. Za działania i zaniechania osób, o których mowa w pkt. 5 niniejszego paragrafu, Strony ponoszą odpowiedzialność jak za swoje własne działania i zaniechania.
 8. Obowiązek zachowania poufnego charakteru informacji, o których mowa w pkt. 1 wiąże Strony od dnia podpisania Umowy przez cały czas jej trwania oraz przez okres 5 (pięciu) lat od jej rozwiązania lub wypowiedzenia.
§ 13 KORESPONDENCJA I RACHUNEK BANKOWY
 1. Oświadczenia Stron na potrzeby wykonywania niniejszej Umowy mogą być przesyłane przez Strony wzajemnie w następujący sposób:
  1. listem poleconym na adres:
   1. na rzecz Akceptanta: zgodnie z Załącznikiem nr 1,
   2. na rzecz PayPro: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Polska,
  2. faxem na numer telefonu:
   1. na rzecz Akceptanta: zgodnie z Załącznikiem nr 1,
   2. na rzecz PayPro: +48616429342
  3. wiadomością poczty elektronicznej na adres:
   1. na rzecz Akceptanta: zgodnie z Załącznikiem nr 1,
   2. na rzecz PayPro: partner@przelewy24.pl,
 2. Strony zobowiązują się przy wykonywaniu niniejszej Umowy uwzględniać uzgodnienia w sprawach bieżących z zakresu świadczenia Usługi, dokonywane pomiędzy osobami upoważnionymi przez każdą ze Stron. Strony niniejszym upoważniają następujące osoby do dokonywania wzajemnych uzgodnień w sprawach bieżących:
  1. ze strony Akceptanta: zgodnie z Załącznikiem nr 1,
  2. ze strony PayPro, Pracownicy Biura Obsługi Biznesu, e-mail: partner@przelewy24.pl.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 3a, zmiana danych Rachunku Rozliczeniowego następuje jednostronnym oświadczeniem Akceptanta. Oświadczenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i może być podpisane wyłącznie przez osoby uprawnione do reprezentowania Akceptanta, ujawnione we właściwych rejestrach na moment złożenia oświadczenia. Zmiana Rachunku Rozliczeniowego wymaga ponadto ponownego przeprowadzenia procedury weryfikacji nowego Rachunku Rozliczeniowego zgodnie z § 9 ust. 1 lit a) stosowanym odpowiednio. Oświadczenie o zmianie danych Rachunku Rozliczeniowego wywołuje skutki prawne w terminie 3 Dni Roboczych od jego doręczenia PayPro jednakże pod warunkiem oraz nie wcześniej niż po pozytywnej weryfikacji nowego Rachunku Rozliczeniowego zgodnie z § 9 ust. 1 lit a) stosowanym odpowiednio.
  3a. W przypadku gdy niniejsza Umowa została zawarta za pomocą środków komunikowania się na odległość (w formie elektronicznej), zmiana danych Rachunku Rozliczeniowego następuje jednostronnym oświadczeniem Akceptanta. Oświadczenie składane jest poprzez wykonanie przez Akceptanta z nowego Rachunku Rozliczeniowego przelewu weryfikacyjnego, o którym mowa w § 9 ust. 1 lit. a) na wskazany rachunek PayPro. Tytuł przelewu, o którym mowa w z daniu poprzedzającym Akceptant powinien zostać sformułowany według następującego schematu: "Zmiana Rachunku Rozliczeniowego - numer identyfikatora Konta Akceptanta". Oświadczenie o zmianie danych Rachunku Rozliczeniowego wywołuje skutki prawne w terminie 3 Dni Roboczych od jego doręczenia PayPro jednakże pod warunkiem oraz nie wcześniej niż po pozytywnej weryfikacji nowego Rachunku Rozliczeniowego zgodnie z § 9 ust. 1 lit a) stosowanym odpowiednio.
 4. Akceptant zobowiązuje się do informowania PayPro o zmianie danych do korespondencji podanych PayPro z 7 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku wszelkie pisma wysłane na dotychczasowy adres, adres poczty elektronicznej lub numer faksu uważa się za doręczone.
 5. Ilekroć w niniejszej Umowie wyraźnie przewidziano wysłanie jakiejkolwiek informacji do Akceptanta lub od niego w sposób określony w ust. 1 lit. c) pomiędzy adresami poczty elektronicznej Stron tamże wskazanymi, jest to równoznaczne z wyrażeniem zgody Akceptanta na to aby składane w ten sposób oświadczenia były skuteczne i wiążące dla Stron Umowy.
§ 14 DANE OSOBOWE PŁATNIKÓW
 1. Jeżeli w celu wykonania Umowy Akceptant udostępni lub PayPro uzyska dostęp do danych osobowych Płatników, do przetwarzania tych danych zastosowanie znajdują przepisy RODO oraz przepisy polskich ustaw uzupełniających regulację RODO.
 2. W celu wykonywania Umowy, Akceptant przed przystąpieniem do wykonania Płatności będzie udostępniał PayPro dane osobowe Płatnika obejmujące: adres email, imię, nazwisko.
 3. Akceptant jako administrator danych osobowych o których mowa w ust. 2, który zebrał te dane od Płatnika, w związku z ich udostępnianiem o którym mowa w ust. 2 zobowiązany jest do poinformowania Płatnika, którego dane będzie udostępniał PayPro, stosownie do art. 13 ust. 1 lit. e) RODO o tym, że PayPro będzie odbiorcą jego danych, w celach związanych ze świadczeniem usług płatniczych udostępnianych na stronie Portalu. Akceptant zamiast wskazywać PayPro wyraźnie jako odbiorcę tych danych, może też wskazać jako kategorię odbiorców - dostawców usług płatniczych.
 4. PayPro jako odbiorca danych o których mowa w ust. 2, będzie administratorem tych danych Płatników, które to dane będzie przetwarzał w celach związanych ze świadczeniem usług płatniczych, w szczególności w zakresie niezbędnym do zapobiegania oszustwom związanym z wykonywanymi usługami płatniczymi oraz dochodzenia i wykrywania tego rodzaju oszustw, a także identyfikacji Płatnika w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 5. PayPro jako administrator danych, które otrzymał od Akceptanta zgodnie z ust. 2, stosownie do art. 14 ust. 2 lit. f) RODO, będzie informował Płatnika w terminie i sposób określony w art. 14 ust. 3 RODO o tym, że te dane osobowe uzyskał od Akceptanta.
 6. Postanowienia ust. 3-5 stosuje się odpowiednio do wszelkich innych przypadków, kiedy Akceptant będzie udostępniał dane osobowe Płatników w związku ze świadczeniem usług płatniczych.
 7. Każda ze Stron zapewnia drugą Stronę, że dane osobowe Płatników o których mowa w ust. 2 i 6 będą przez Stronę przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy czym każda ze Stron będzie ponosić odrębną odpowiedzialność za ich przetwarzanie jako niezależni administratorzy danych osobowych.
 8. PayPro wyjaśnia, że poza danymi osobowymi Płatników udostępnionymi mu przez Akceptanta, PayPro może również przetwarzać dane osobowe Płatników zebrane samodzielnie lub otrzymane od innych podmiotów, w szczególności od Instytucji pośredniczącej (zwłaszcza dostawcy usług płatniczych Płatnika).
§ 14a DANE OSOBOWE REPREZENTANTÓW I INNYCH OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU STRONY
 1. Jeżeli w związku zawarciem lub/i wykonaniem Umowy, jedna ze Stron udostępni drugiej Stronie dane osobowe swoich reprezentantów, beneficjentów rzeczywistych, osób upoważnionych do określonych czynności albo osób kontaktowych, albo gdy jedna ze Stron uzyska bezpośrednio od tych osób fizycznych ich dane osobowe, w związku z zawarciem Umowy lub/i jej wykonywaniem, do przetwarzania tych danych zastosowanie znajdują przepisy RODO oraz przepisy polskich ustaw uzupełniających regulację RODO.
 2. PayPro oświadcza, że dane reprezentantów i beneficjentów rzeczywistych po stronie Akceptanta, będzie przetwarzać gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PayPro jako administratorze danych, wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 3. Akceptant zobowiązany jest poinformować swoich reprezentantów i beneficjentów rzeczywistych, o tym że ich dane osobowe będą udostępniane PayPro jako administratorowi danych w celach opisanych w ust. 2. Akceptant zobowiązany jest spełnić należycie obowiązek informacyjny o którym mowa w art. 13 RODO, a ponadto zawrzeć w tej informacji również informacje wymagane zgodnie z art. 14 RODO, tak aby PayPro mogło powołać się na art. 14 ust. 5 lit. a) RODO.
 4. Strony zgodnie potwierdzają, że dane osobowe osób upoważnionych przez Strony do określonych czynności w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy albo osób kontaktowych związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, Strony będą przetwarzały jako dane niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów obu Stron związanych z odpowiednim wykonywaniem niniejszej Umowy.
 5. Każda ze Stron zobowiązana jest do poinformowania osób przez siebie upoważnionych do określonych czynności związanych z Umową oraz wyznaczonych przez siebie osób kontaktowych, o tym że druga Strona będzie odbiorcą tych danych osobowych udostępnianych drugiej Stronie jako administratorowi danych w celach o których mowa w ust. 4. Każda ze Stron zobowiązana jest spełnić należycie obowiązek informacyjny o którym mowa w art. 13 RODO, a ponadto zawrzeć w tej informacji również treści wymagane zgodnie z art. 14 RODO, tak aby druga Strona mogła powołać się na art. 14 ust. 5 lit. a) RODO.
§ 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejsza Umowa zawarta jest na czas wskazany w Załączniku nr 1, poczynając od dnia oznaczonego w tytule Umowy.
 2. Każdej ze Stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej na czas nieokreślony. Wypowiedzenie Umowy staje się skuteczne z końcem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpiło doręczenie wypowiedzenia.
 3. Wypowiedzenie powinno być złożone w formie dokumentowej. W przedmiotowym zakresie wyłącza się pozostałe formy korespondencji określone w § 13 ust. 1, z tym jednak wyjątkiem że Akceptant może złożyć oświadczenie w sprawie rozwiązania umowy także poprzez wybranie odpowiedniej funkcjonalności w Panelu Administracyjnym.
 4. PayPro może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli zaistnieje którakolwiek z wymienionych niżej okoliczności:
  1. w przypadku stwierdzenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia zakazów, o których mowa w § 2 pkt. 2 lit. e niniejszej Umowy,
  2. zachodzą przesłanki określone w § 3 pkt. 9 lit. a-c niniejszej Umowy,
  3. Akceptant zaprzestał wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań finansowych,
  4. prawa przysługujące Akceptantowi z niniejszej Umowy zostały zabezpieczone lub zajęte w postępowaniu sądowym na rzecz osoby trzeciej,
  5. Akceptant naruszył istotny obowiązek wynikający z niniejszej Umowy,
  6. Akceptant w powtarzający się sposób narusza jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy,
  7. kontrolę nad Akceptantem, w rozumieniu art. 4 pkt. 4 ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, przejął lub zamierza przejąć podmiot konkurencyjny w stosunku do PayPro,
  8. w przypadku stwierdzenia lub uzasadnionego podejrzenia, że Akceptant prowadzi działalność, z którą wiąże się wysokie ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
  4a. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 4, PayPro może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy Akceptant nie podejmuje z PayPro i/lub właściwymi organami państwowymi współpracy w toku postępowań, o których mowa w § 4 ust. 8 Umowy, dotyczących przypadków korzystania z Systemu w celu złamania oraz obejścia prawa. Przed skorzystaniem z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, PayPo zobowiązane jest do wyznaczenia dodatkowego terminu na podjęcie współpracy, nie krótszego niż 3 dni robocze, chyba, że ze względu na rodzaj lub etap postępowania, koniecznym będzie podjęcie współpracy w krótszym terminie.
 5. W przypadku, gdy poszczególne postanowienia niniejszej Umowy okażą się nieważne lub bezskuteczne w całości lub w części z dowolnej przyczyny, inne postanowienia Umowy pozostają w mocy. Strony zobowiązują się w wyżej opisanym przypadku zastąpić postanowienia nieważne lub bezskuteczne innymi w taki sposób, aby jak najpełniej wypełnić cel Umowy i Ustawy.
 6. Akceptant nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody PayPro pod rygorem nieważności, przenieść praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich.
 7. Niniejsza umowa oraz wynikające z niej zobowiązania podlegają prawu polskiemu, a walutą rozliczeniową jest polski złoty (PLN), chyba że Strony zgodnie ustalą inaczej.
 8. Przepisów Ustawy, których wyłączenie w stosunkach z podmiotami innymi niż konsumenci jest dopuszczalne zgodnie z przepisami Ustawy, w szczególności zgodnie z art. 16 i 33, nie stosuje się w całości. W sprawach nieuregulowanych będą miały zastosowanie postanowienia innych umów, regulaminów, uzgodnień i uregulowań obowiązujących pomiędzy Akceptantem a PayPro, a następnie pozostałe przepisy prawa z wyjątkiem wyłączonych zgodnie z niniejszym ustępem.
 9. Akceptant będący osobą fizyczną zobowiązuje się do korzystania z usług świadczonych przez PayPro na podstawie niniejszej Umowy wyłącznie w celu dokonywania czynności związanych z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Niniejszą Umowę stosuje się do wszystkich czynności podejmowanych przez Akceptanta będącego osobą fizyczną, w zakresie korzystania przez tego Akceptanta z usług świadczonych przez PayPro na podstawie niniejszej Umowy, w tym do czynności podjętych przez Akceptanta z naruszeniem ust. 9 niniejszego paragrafu.
 11. Strony zobowiązują się w drodze konsultacji i negocjacji do polubownego rozwiązywania bez zbędnej zwłoki sporów wynikających z niniejszej Umowy. W przypadku nieosiągnięcia kompromisu w terminie 30 dni od daty wszczęcia negocjacji lub bezskutecznej próby ich wszczęcia, spór ten Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby PayPro na moment wytoczenia powództwa lub złożenia wniosku do sądu.
 12. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 13. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o każdorazowej zmianie miejsca prowadzenia działalności oraz ich statusu prawnego, a także o innych zmianach mających wpływ na realizację niniejszej Umowy, przedstawiając w tym celu dokument poświadczający taką zmianę.
 14. Akceptant zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić PayPro o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, nie później jednak niż w dniu zaprzestania.
 15. Jeśli termin zastrzeżony w niniejszej Umowie nie wskazuje, czy chodzi o dni robocze czy kalendarzowe, liczą się dni kalendarzowe.
 16. Strony są i pozostają niezależnymi kontrahentami. Żadne z postanowień Umowy nie będzie interpretowane jako utworzenie układu partnerskiego, wspólnego przedsięwzięcia, relacji agencyjnej między Stronami lub udzielenie wyłączności na świadczenie jakichkolwiek prac. Każda ze Stron zobowiązuje się należycie i terminowo regulować i pokrywać koszty własne, związane z jej obowiązkami powstałymi w wyniku realizacji niniejszej Umowy.
 17. Niniejsza Umowa wraz z załącznikami, które stanowią jej integralną część, stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami i zastępuje wszystkie wcześniejsze uzgodnienia w tym zakresie zawarte przez Strony w formie ustnej lub pisemnej.
 18. Załącznikami stanowiącymi integralną część Umowy są:
  1. Karta Akceptanta
  2. Znak towarowy PayPro
  3. Znak towarowy i inne oznaczenia Akceptanta
  4. Tabela wynagrodzenia, prowizji i innych opłat
  5. Wzory anonimizacji dokumentów tożsamości
  6. Przykładowa lista dóbr oraz usług, o których mowa w ust. 2 lit. e Umowy.
 19. Wprowadzenie możliwości korzystania przez Akceptanta z oferowanych w Serwisie Płatności kartami, Premium SMS, Premium wymaga podpisania odrębnej umowy, aneksu lub oświadczenia w zależności od metody płatności, opisujących zasady działania tego rodzaju Metody Płatności.
 20. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
Załącznik nr 1 - Karta Akceptanta
[DANE FIRMY][ADRES KORESPONDENCYJNY]
Nazwa Akceptanta [NAZWA FIRMY]
Rachunek rozliczeniowy:
Numer rachunku rozliczeniowego [NUMER KONTA]
Adres e-mail do przekazywania faktur
drogą elektroniczną
[EMAIL DO FAKTUR]
Osoby do dokonywania wzajemnych uzgodnień w sprawach bieżących związanych
z realizacją Umowy:
Imię i nazwisko [OSOBA KONTAKTOWA]
Adres e-mail [ADRES EMAIL OSOBY KONTAKTOWEJ]
Telefon
Osoby upoważnione do współpracy z PayPro w ramach procesów reklamacyjnych:
Imię i nazwisko [OSOBA KONTAKTOWA]
Adres e-mail [ADRES EMAIL OSOBY KONTAKTOWEJ]
Telefon
Wykaz Portali oferujących korzystanie z Systemu
Czas obowiązywania niniejszej Umowy Nieokreślony
Załącznik nr 2 - Znak towarowy PayPro
Załącznik nr 3 - Znak towarowy i inne oznaczenia Akceptanta
Załącznik nr 4 - Tabele opłat i prowizji
Tabela prowizji
[TABELA OPŁAT I PROWIZJI]
 1. Wysokość prowizji w danym miesiącu zależna jest od obrotów uzyskanych w Przelewy24 w miesiącu poprzednim
 2. Alior Raty, Sygma, mBank.
Rodzaj opłaty Wartość opłaty
Wypłata należności na konto krajowe 0 PLN
Abonament miesięczny 0 PLN
Zwrot na konto krajowe 0 PLN
Wypłata należności na konto zagraniczne 40,00 PLN
Załącznik nr 5 - Wzory anonimizacji dokumentów tożsamości
 1. Dowód osobisty wersja 1
 2. Dowód osobisty wersja 2
 3. Paszport
Załącznik nr 6 - Przykładowa lista dóbr oraz usług, o których mowa w §2 ust. 2 lit. e Umowy
 • materiały wybuchowe
 • substancje działające jak narkotyki lub inne psychoaktywne używki (np. tzw. dopalacze), akcesoria związane z narkotykami,
 • hazard (gry losowe, zakłady wzajemne, gry w karty, gry na automatach) - jeśli podmiot świadczący usługi nie posiada polskiej licencji
 • tzw. giełdy kryptowalut
 • dokumenty kolekcjonerskie
 • piramidy finansowe i inne działalności oferujące system szybkiego wzbogacania się
 • firmy inwestycyjne, bez wymaganej prawem licencji
 • e-papierosy
 • pornografia
 • serwisy prowadzące sprzedaż nasion oraz olejków konopi indyjskiej
 • serwisy prowadzące sprzedaż skórek i rozszerzeń do gier komputerowych, których nie są twórcą/dystrybutorem  lub licencja użytkownika nie zezwala na taką sprzedaż
 • serwisy oferujące dostęp do TV lub transmisji online nieposiadające praw autorskich
 • żywe zwierzęta kręgowe
 • inne nielegalne produkty/usługi, powiązane lub służące nielegalnej działalności.
Reprezentant - :
Reprezentant - :
Reprezentant - :
Reprezentant - :
Reprezentant - :
Reprezentant - :
Reprezentant - :
Reprezentant - :
Reprezentant - :
Reprezentant - :
Reprezentant - :
Reprezentant - :
Reprezentant - :
Reprezentant - :
Reprezentant - :
Reprezentant - :
Reprezentant - :
Reprezentant - :
Reprezentant - :
Reprezentant - :

Kserokopia dokumentu tożsamości przed jej dostarczeniem PayPro musi zostać w odpowiedni sposób zanonimizowana przez Akceptanta, w zakresie wskazanym w Załączniku nr 4 do niniejszej Umowy.

Dostarczenie przez Akceptanta kserokopii dokumentu tożsamości, która nie została właściwie zanonimizowana, stanowi udzielenie PayPro upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do częściowej anonimizacji kserokopii dokumentu tożsamości w sposób wskazany w Załączniku nr 4, przez okres czasu nie dłuższy niż 3 dni od daty dostarczenia nieodpowiednio zanonimizowanego dokumentu tożsamości.
* - pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

© Copyright by Przelewy24, 2021