Kontakt

Telefon

+48 61 64 293 46


Rejestracja

UWAGA! Procedura rejestracji dotyczy tylko i wyłącznie sprzedawców.
Chcąc zapłacić przy pomocy systemu Przelewy24 nie musisz się rejestrować.

W przypadku firm z siedzibą za granicą wymagane jest zawarcie umowy w formie pisemnej. W tym celu prosimy o kontakt na adres partner@przelewy24.pl

Jeżeli chcesz podpisać umowę w języku angielskim wymagane jest zawarcie umowy w formie pisemnej. W tym celu prosimy o kontakt na adrespartner@przelewy24.pl

Dane firmy

Na podany adres wysłany zostanie login do panelu Przelewy24

Min. 8 znaków, w tym co najmniej jedna wielka i mała litera oraz cyfra lub znak specjalny.

Na podany rachunek realizowane będą wypłaty

Adres

Adres do korespondencji:

Reprezentant upoważniony do zawarcia umowy


Beneficjenci rzeczywiści

Firma jest notowana na giełdzie papierów wartościowych.


Osoba kontaktowa

Min. 8 znaków, w tym co najmniej jedna wielka i mała litera oraz cyfra lub znak specjalny.

Kontakt techniczny

Faktury

Twoje sklepy

Prosimy wymienić wszystkie adresy stron, na których akceptowane będą płatności.

Akceptacja umowy

Umowa o przyjmowaniu zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych
Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

zawarta w Poznaniu, w dniu 10.04.2020 r. pomiędzy:

PayPro Spółką Akcyjną

z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-357 Poznań, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4 500 000 złotych, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza, reprezentowana przez:

 1. Piotr Kurczewski - Prezes Zarządu

zwaną dalej "PayPro"

a

[NAZWA FIRMY] z siedzibą w [MIASTO] [KOD POCZTOWY] przy ul. [ULICA], wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem [KRS], NIP [NIP], REGON [REGON] reprezentowaną przez:

  [LISTA REPREZENTANTÓW]

zwaną dalej "Akceptantem",

dalej łącznie zwani Stronami, a każda z osobna Stroną.

Definicje

W niniejszej Umowie wszelkie terminy pisane z wielkiej litery przyjmują znaczenie nadane im w Ustawie, chyba że z niniejszej Umowy wyraźnie wynika, że nadano im inne lub zmodyfikowane brzmienie, w szczególności znaczenie przypisane im poniżej:

Akceptant - ilekroć w umowie jest mowa o Akceptancie rozumie się przez to Sprzedawcę oraz Odbiorcę Płatności; ilekroć w Umowie jest mowa o Sprzedawcy lub Odbiorcy Płatności rozumie się przez to Akceptanta.

Autoryzacja - proces, w którym po otrzymaniu od Akceptanta Zapytania Autoryzacyjnego wobec Płatności zleconej przez Płatnika do rozliczenia, PayPro przy współpracy z Instytucjami Pośredniczącymi potwierdza Akceptantowi dokonanie Płatności. Szczegółowy przebieg Autoryzacji jest opisany w specyfikacji, której aktualne brzmienie jest dostępne na stronie internetowej pod adresem www.przelewy24.pl/autoryzacja.

Dostawca lub Dostawca Odbiorcy - rozumie się przez to PayPro wykonującego dla Akceptanta usługi płatnicze jako dostawca usług płatniczych dla Akceptanta.

Dzień Roboczy (Dzień Roboczy Dostawcy Odbiorcy) - dzień w godzinach pracy PayPro, z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy, w którym działalność operacyjną prowadzi jednostka PayPro wykonująca czynności przewidziane postanowieniem Umowy odwołującym się do określenia "Dzień Roboczy"

Identyfikator - unikatowy identyfikator, będący kombinacją liter, liczb lub symboli określony przez Dostawcę dla Akceptanta, który jest dostarczany Płatnikowi przez Akceptanta w Portalu, a następnie wskazywany przez Płatnika PayPro w celu jednoznacznego zidentyfikowania Odbiorcy realizowanej przez dostawców Płatnika i Odbiorcy Płatności.

Instytucja pośrednicząca - dostawca Usług Płatniczych lub inny podmiot, za pośrednictwem którego Płatnik przekazuje PayPro środki pieniężne dla celów zapłaty Akceptantowi, w szczególności bank, centrum autoryzacyjno - rozliczeniowe, operator pocztowy, biuro usług płatniczych.

Metoda Płatności -udostępniona w Systemie metoda Płatności jaką Akceptant może oferować Płatnikowi na Portalu. Udostępniane przez PayPro Metody Płatności są określone na stronie internetowej pod adresem www.przelewy24.pl/metody, a także widoczne są w Panelu Administracyjnym.

Panel Administracyjny (Systemu) - wyodrębniona dla Akceptanta część Systemu służąca Akceptantowi do administracji i kontroli danych i funkcji Systemu, dostępna dla Sprzedawcy lub osoby przez niego upoważnionej w oparciu o ustalony Login i Hasło.

Płatnik/Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje zapłaty za towary lub usługi oferowane przez Akceptanta w Portalu, dla której Usługi Płatnicze świadczy inny dostawca niż PayPro.

Płatność - dokonywana przez Płatnika indywidualna zapłata na rzecz Akceptanta z wykorzystaniem Systemu. Każda płatność jest określona w Systemie, co najmniej poprzez: numer Płatności, kwotę, Identyfikator, metodę.

Portal/Sklep -strona internetowa prowadzona przez Akceptanta, za pomocą której Akceptant oferuje Użytkownikom dobra lub usługi, które Płatnik może nabyć i w związku z czym będzie zobowiązany do zapłaty, na której Sprzedawca udostępnia Płatnikowi dokonanie zapłaty z wykorzystaniem Systemu, i przez którą kierowany jest do procesu realizacji Płatności.

Rachunek Rozliczeniowy - rachunek płatniczy Akceptanta, wskazany w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, przeznaczony do dokonywania rozliczeń pieniężnych pomiędzy PayPro i Akceptantem w wykonaniu Umowy.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

System - zespół procedur, infrastruktury, relacji z Instytucjami pośredniczącymi zorganizowany przez PayPro, umożliwiający dokonywanie przez Użytkownika zapłaty na rzecz Akceptanta z wykorzystaniem usług świadczonych Użytkownikowi przez Instytucje pośredniczące.

Oprogramowanie -skrypty oprogramowania komputerowego zgodne ze specyfikacją udostępnianą na stronie internetowej Dostawcy pod adresem www.przelewy24.pl/pobierz, które w połączeniu z oprogramowaniem Portalu umożliwia korzystanie z Systemu.

Umowa - niniejsza umowa; Umowa Ramowa w rozumieniu Ustawy.

Ustawa - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. Nr 199, poz. 1175 z późn. zm.)

Zapytanie Autoryzacyjne - zapytanie przesłane przez Akceptanta do PayPro w celu uzyskania Autoryzacji.

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad współpracy PayPro i Akceptanta przy przyjmowaniu przez Akceptanta zapłaty za pośrednictwem Systemu, a w tym w szczególności:

 1. przyjmowania Płatności od Płatników za towary lub usługi sprzedawane przez Akceptanta,
 2. kompleksowego, zindywidualizowanego przetwarzania danych zawartych na dokumentach Płatności,
 3. przekazywania Akceptantowi informacji o przyjętych Płatnościach,
 4. udostępniania Akceptantowi Płatności na wskazany Rachunek Rozliczeniowy,
 5. wyjaśniania reklamacji dotyczących Płatności.
§ 2 OŚWIADCZENIA STRON
1.PayPro oświadcza, że:
 1. a decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10.06.2014, PayPro otrzymał zezwolenie na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej i na moment zawarcia niniejszej Umowy jest wpisany do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014.
 2. posiada niezbędne prawa do Systemu, który wolny jest od wad fizycznych i prawnych,
 3. posiada niezbędne prawa do Oprogramowania,
 4. posiada środki techniczne i finansowe niezbędne do prawidłowego obsługiwania Płatności,
 5. posiada niezbędne uprawnienia wymagane do prowadzenia Systemu oraz związanych z tym rozliczeń.
 6. czynności dokonywane w ramach Systemu nie mają charakteru czynności bankowych, a zawarcie Umowy nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, wobec czego środki pieniężne otrzymywane przez Dostawcę od Płatników w związku ze świadczeniem usług płatniczych na rzecz Odbiorcy nie stanowią depozytu ani innych podlegających zwrotowi środków w rozumieniu art. 726 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
 7. świadcząc usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych podlega nadzorowi sprawowanemu przez Komisję Nadzoru Finansowego.
2.Akceptant oświadcza, że:
 1. prowadzi działalność polegającą na oferowaniu dóbr lub usług, w tym odpłatnego dostępu do usług multimedialnych, z których korzystanie uzależnione jest od uzyskania indywidualnego upoważnienia Akceptanta,
 2. posiada wszelkie niezbędne uprawnienia do prowadzenia wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej, w tym indywidualne akty administracyjne (koncesje, zezwolenia, etc.), jeśli są wymagane przepisami prawa,
 3. sposób prowadzenia przez niego działalności gospodarczej nie narusza przepisów powszechnie obowiązującego prawa ani praw i interesów osób trzecich, w tym w szczególności na stronie internetowej Sklepu udostępniany jest regulamin świadczonych usług,
 4. wszystkie Płatności są związane z prowadzoną przez Akceptanta działalnością gospodarczą,
 5. dobra, usługi, w tym usługi multimedialne, oferowane w Portalu nie naruszają przepisów prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego i praw osób trzecich, w szczególności:
  1. nie zawierają treści obscenicznych lub wulgarnych, w tym pornograficznych,
  2. nie nawołują do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientacje seksualną, nie obrażają uczuć religijnych oraz nie kwestionują bezwyznaniowości,
  3. nie propagują ideologii nazizmu, komunizmu lub apartheidu oraz nie kwestionują prawdy historycznej,
  4. nie godzą w dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich,
  5. nie naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa do znaku towarowego lub innych oznaczeń odróżniających oraz praw autorskich i praw pokrewnych,
  6. nie promują, nie zachęcają oraz nie instruują w zakresie działań przestępczych,
  7. nie zawierają informacji naruszających prywatność Użytkownika lub osób trzecich, w szczególności danych osobowych, adresów, numerów telefonów lub numerów kart płatniczych,
  8. nie dotyczą przedmiotów kultu religijnego o charakterze sekciarskim lub nazistowskim,
  9. nie dotyczą leków na receptę, wyrobów tytoniowych, broni palnej, narkotyków, dopalaczy, innych podobnych używek, alkoholu, chyba że Akceptant oferujący takie towary posiada i przedstawi PayPro niebudzące zastrzeżeń i ważne zezwolenie/pozwolenie/itp. na prowadzenie działalności związanej ze sprzedażą takich towarów w Sklepie,
  10. nie dotyczą urządzeń i usług niedozwolonych w rozumieniu ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, w szczególności dekoderów telewizji kablowej i satelitarnej, które zostały zaprojektowane lub przystosowane w celu umożliwienia korzystania z usług chronionych bez uprzedniego upoważnienia usługodawcy.
§ 3 PRAWA I OBOWIĄZKI PayPro
 1. PayPro udostępnia Akceptantowi i w ten sposób pośrednio Użytkownikom Systemu poprzez dostarczenie Akceptantowi Oprogramowania oraz dokumentacji technicznej, specyfikacji, specyfikacji technicznej oraz innych dokumentów Systemu, umożliwiających Akceptantowi i w ten sposób pośrednio Użytkownikom korzystanie z Systemu na zasadach określonych w niniejszej Umowie. Dokumentacja jest udostępniana na stronie internetowej Dostawcy pod adresem www.przelewy24.pl/pobierz.
 2. PayPro nie jest zobowiązany z mocy niniejszej umowy do przeprowadzenia wdrożenia integracji Systemu z oprogramowaniem i system teleinformatycznym Akceptanta. Strony mogą odrębnie uzgodnić wykonanie tych prac w wybranej przez Strony formie i zakresie.
 3. PayPro zobowiązuje się do zapewnienia Akceptantowi bezpłatnej pomocy technicznej związanej z bieżącą obsługą Systemu. Bieżąca obsługa, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie obejmuje czynności wyłączonych z zakresu niniejszej Umowy na mocy pkt. 2 niniejszego paragrafu.
 4. PayPro zobowiązuje się do zapewnienia wymiany danych pomiędzy PayPro a Akceptantem zgodnie ze specyfikacją Systemu. PayPro zobowiązuje się do przekazywania Instytucjom pośredniczącym otrzymanych od Akceptanta zleceń realizacji Płatności nie później niż w terminie 15 minut od otrzymania zlecenia.
 5. PayPro zobowiązuje się udostępniać na bieżąco w Systemie w Panelu Administracyjnym wykaz przyjętych do realizacji Płatności, w każdym przypadku nie później niż do końca dnia, w którym przyjęto Płatność do realizacji.
 6. PayPro może nie przyjąć Płatności do realizacji w Systemie Płatności w przypadku niespełnienia wymogów określonych w Umowie lub odrębnych uzgodnieniach lub uregulowaniach obowiązujących pomiędzy PayPro a Akceptantem, a także w sytuacjach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w tym na podstawie orzeczeń właściwych organów, bez względu na moment stwierdzenia zachodzenia przesłanek nieprzyjęcia Płatności do realizacji, a w szczególności:
  1. jeżeli dane Płatności podane przez Płatnika nie odpowiadają danym wprowadzonym do Systemu przez Akceptanta lub danym wymaganym przez System,
  2. w przypadku odmowy realizacji Płatności przez Instytucję pośredniczącą,
  3. w przypadku nieotrzymania przez PayPro od instytucji pośredniczącej jakiejkolwiek informacji o Płatności wymaganej przez przepisy prawa lub wymaganej do identyfikacji Płatności przez PayPro,
  4. w przypadku powzięcia podejrzeń co do jej zgodności z prawem i regułami uczciwego obrotu.
 7. Przy wykonywaniu niniejszej umowy PayPro będzie posługiwał się kanałami przekazywania informacji zapewniającymi bezpieczeństwo ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwo Płatności.
 8. PayPro jest uprawniony do jednostronnej zmiany niniejszej Umowy w trybie niniejszego postanowienia. O proponowanej zmianie Umowy PayPro zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Akceptanta przy użyciu poczty elektronicznej, nie później niż 14 dni przed proponowaną datą ich wejścia w życie zmian. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Akceptant nie zgłosi PayPro sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się, że Akceptant wyraził na nie zgodę, w tym w szczególności na naliczanie z tego tytułu opłat i wynagrodzenia zgodnie z informacją przekazaną przez PayPro. Akceptant ma prawo, przed datą proponowanego wejścia w życie zmian, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym lub wyrazić wyłącznie sprzeciw wobec zmian, którego wyrażenie będzie równoznaczne z wypowiedzeniem umowy ze skutkiem na dzień wejścia w życie proponowanych zmian.
 9. PayPro jest uprawniony do dokonywania w Systemie bez uprzedzenia Akceptanta wszelkich zmian mających na celu poprawę bezpieczeństwa, funkcjonalności, ochrony danych osobowych oraz koniecznych ze względu na zmieniającą się sytuację rynkową. O dokonanych zmianach PayPro poinformuje Akceptanta przy użyciu poczty elektronicznej lub informacji w Panelu Administracyjnym.
 10. W razie powzięcia przez PayPro uzasadnionego podejrzenia, w szczególności otrzymania wiarygodnej wiadomości, lub otrzymania urzędowego zawiadomienia o:
  1. naruszeniu lub możliwości naruszania przez Akceptanta postanowień niniejszej Umowy, przepisów prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego, w tym oferowania przez Akceptanta dóbr, usług lub treści multimedialnych niespełniających wymogów określonych w § 2 pkt. 2 lit. e niniejszej Umowy,
  2. naruszeniu przez Akceptanta zobowiązania określonego w § 4 pkt. 8 niniejszej Umowy,
  3. nieuprawnionym użyciu Systemu przez Akceptanta lub osobę trzecią działającą w porozumieniu lub za wyraźnym bądź dorozumianym przyzwoleniem Akceptanta,
  PayPro jest uprawniony:
  1. wstrzymać natychmiastowo przyjmowanie do realizacji lub realizowanie Płatności, w tym ze skutkiem wstrzymania wszystkich wypłat na rzecz Akceptanta bez uprzedniego powiadomienia Akceptanta, a w przypadkach przewidzianych prawem - bez żadnego powiadomienia Akceptanta,
  2. zablokować dostępność Systemu dla Akceptanta natychmiastowo i bez uprzedniego powiadomienia.
 11. Na wezwanie PayPro Akceptant udostępnia dodatkowe informacje pozwalające PayPro dokonać pełnej oceny Płatności w celu zastosowania środków, o których mowa w pkt. 10 niniejszego paragrafu, w tym danych i informacji o Użytkownikach posiadanych przez Akceptanta.
 12. PayPro oświadcza, że nie weryfikuje towarów, usług lub treści oferowanych przez Akceptanta. Jednakże PayPro zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli takich towarów/usług/treści w celu stwierdzenia ich zgodności z przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz niniejszą Umową. PayPro nie jest zobowiązany do uprzedniego powiadamiania Akceptanta o przeprowadzeniu takiej kontroli.
 13. PayPro jest uprawnione do wykonywania czynności objętych Umową za pośrednictwem agentów w zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
§ 4 PRAWA I OBOWIĄZKI AKCEPTANTA
 1. Akceptant zobowiązuje się umożliwić korzystanie z Systemu wszystkim Użytkownikom korzystającym z Portalu.
 2. Akceptant ma prawo do oferowania korzystania z Systemu we wszystkich Portalach, do których przysługują mu prawa i które spełniają wymogi niniejszej Umowy, i które zostały ujęte w załączniku nr 1 o którym mowa w pkt. 3 niniejszego paragrafu.
 3. Akceptant ma obowiązek przedstawić aktualny wykaz wszystkich swoich Portali, w których oferuje korzystanie z Systemu wraz z informacjami na temat oferowanych w ten sposób dóbr i usług. Wykaz Portali aktualny na dzień zawarcia Umowy, stanowi załącznik nr 1. Zmiana załącznika możliwa jest w trybie opisanym w § 15 pkt. 12 bądź poprzez wprowadzenie przez Akceptanta odpowiednich zmian w liście Portali przy użyciu odpowiedniej funkcjonalności Panelu Administracyjnego.
 4. Akceptant zobowiązuje się zapewnić, iż przez cały okres obowiązywania Umowy w Portalu nie oferuje dóbr i usług niespełniających wymogów określonych w § 2 pkt. 2 lit. e niniejszej Umowy.
 5. Akceptant zobowiązuje się na bieżąco monitorować nienaruszanie przez dobra, usługi lub treści zamieszczone w Portalu zakazów określonych w § 2 pkt. 2 lit. e niniejszej Umowy, w tym wobec dóbr, usług lub treści otrzymanych od osób trzecich lub zamieszczonych w Portalu w imieniu lub na rzecz osób trzecich lub zamieszczanych w Portalu przez osoby trzecie. Akceptant ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za wykonanie obowiązków określonych w pkt. 4 niniejszego paragrafu, bez względu na przyczynę naruszenia lub zawinienie Akceptanta lub świadomość naruszeń po stronie Akceptanta.
 6. Akceptant upoważnia PayPro, nieodwołalnie w okresie obowiązywania Umowy, do zapoznania się z danymi przesyłanymi za pośrednictwem Systemu zgodnie ze specyfikacją Systemu.
 7. Akceptant zobowiązuje się, iż przy wykonywaniu niniejszej Umowy będzie uwzględniał zawodowy charakter prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
 8. Akceptant zobowiązuje się nie korzystać z Systemu oraz zapobiegać korzystaniu z niego w celu złamania lub obejścia prawa oraz reguł uczciwego obrotu oraz niniejszej Umowy. W przypadku uzyskania w jakikolwiek sposób wiadomości o takim użyciu Systemu lub próbach takiego użycia, Akceptant jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym PayPro oraz przekazać dane osób odpowiedzialnych, jeżeli takie dane posiada.
 9. Akceptant zobowiązuje się natychmiastowo powiadomić PayPro o każdej stwierdzonej awarii lub nieprawidłowości w działaniu Systemu.
 10. Akceptant korzystający z Systemu nie może przesyłać za jego pomocą treści o charakterze bezprawnym i ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec PayPro jak i osób trzecich za wszelkie treści przesłane z wykorzystaniem Systemu.
 11. Akceptant zobowiązany jest w celu uruchomienia i korzystania z Systemu do posiadania odpowiedniej infrastruktury informatycznej, w szczególności spełniającej następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. posiadanie dostępu do Internetu,
  2. możliwość korzystania z jednej z przeglądarek internetowych: Internet Explorer 7,
   Firefox 4, Chrome 4, Safari 5, Opera 11 lub nowszych.
  3. posiadanie aktywnego adresu e-mail,
  4. Korzystanie z hostingu (dla Sklepu) gwarantującego zabezpieczenie przed dostępem do kodów źródłowych Sklepu osobom nieupoważnionym,
  5. Zalecane jest również wykorzystanie w komunikacji pomiędzy Systemem a Sklepem bezpiecznego protokołu HTTPS.
 12. Koszty związane z możliwością ciągłego korzystania z infrastruktury informatycznej, o parametrach nie niższych niż wskazane w ust. 11 niniejszego paragrafu ponosi we własnym zakresie Akceptant.
 13. PayPro jest uprawniony w każdym czasie do podejmowania wszelkich czynności w celu identyfikacji Akceptanta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a Akceptant zobowiązany jest udzielać PayPro w tym zakresie niezbędnych informacji, wyjaśnień i dokumentów.
§ 5 PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH
 1. PayPro upoważnia Akceptanta do korzystania z Oprogramowania w granicach koniecznych do korzystania z Systemu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. Wszystkie prawa wyłączne związane z System i Oprogramowaniem (takie jak prawo do nazwy, firmy, oraz prawo autorskie) zachowuje PayPro.
 3. PayPro oświadcza, że przysługują mu pełne i wyłączne prawa do znaku towarowego określonego w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy.
 4. PayPro upoważnia Akceptanta do korzystania ze znaku towarowego PayPro, o którym mowa w pkt. 3 niniejszego paragrafu, oraz materiałów informacyjnych o Systemie w zakresie określonym w § 11 Umowy. Logotyp PayPro i materiały informacyjne są dostarczane przez PayPro. Wynagrodzenie za korzystanie przez Akceptanta ze znaku towarowego PayPro oraz materiałów informacyjnych uwzględnione jest w ustalonych w niniejszej Umowie rozliczeniach Stron z tytułu jej wykonania. Akceptant może posługiwać się znakiem towarowym PayPro oraz materiałami informacyjnymi wyłącznie w celu informowania Płatników o współpracy Akceptanta z Systemem i zasadach realizacji Płatności. Akceptant nie może:
  1. zmieniać znaków towarowych PayPro,
  2. prezentować znaków towarowych PayPro w taki sposób, który mógłby sugerować, że usługi oferowane przez Akceptanta w Portalu oferowane są przez PayPro.
 5. Akceptant oświadcza, że przysługują mu pełne i wyłączne prawa do znaków towarowych i innych oznaczeń określonych w załączniku nr 3 do niniejszej Umowy.
 6. Akceptant upoważnia PayPro do korzystania ze znaków towarowych Akceptanta, o których mowa w pkt. 5 niniejszego paragrafu w zakresie określonym w § 11 Umowy. Logotyp Akceptanta jest dostarczany przez Akceptanta. Wynagrodzenie za korzystanie przez PayPro z logotypu Akceptanta uwzględnione jest w ustalonych w niniejszej Umowie rozliczeniach Stron z tytułu jej wykonania.
 7. Czas obowiązywania uprawnień, o których mowa w pkt. 1, 4 i 6 niniejszego paragrafu Strony ustalają na okres obowiązywania Umowy.
 8. Po ustaniu Umowy Akceptant zobowiązuje się zaprzestać natychmiast używania znaku towarowego PayPro, materiałów promocyjnych utworzonych przez Akceptanta zawierających znaki towarowe PayPro. W terminie 14 (czternaście) dni od daty rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Akceptant zwróci PayPro lub rozporządzi według instrukcji PayPro wszelkimi nośnikami, instrukcjami, opisami technicznymi i innymi materiałami związanymi z przekazaniem mu Oprogramowania, Systemu oraz nośnika zawierającego znak towarowy PayPro, które Akceptant posiada w dniu wygaśnięcia Umowy.
 9. Udzielanie przez jedną ze Stron sublicencji na korzystanie ze znaku towarowego drugiej Strony wymaga jej uprzedniej zgody udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 10. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia zgłosi w stosunku do którejkolwiek ze Stron umowy roszczenie oparte na zarzucie, że korzystanie przez nią z przedmiotów praw własności intelektualnej, wskazanych w niniejszym paragrafie, w zakresie opisanym postanowieniami Umowy, narusza przysługujące tej osobie prawa własności intelektualnej lub uprawnienia licencyjne lub zobowiązuje drugą Stronę do zapłaty jakichkolwiek opłat lub kwot wynagrodzenia, Strona, która dopuściła się powyższego naruszenia zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć wszelkie informacje oraz dokumenty umożliwiające obronę przed takim roszczeniem oraz pokryje wszelkie poniesione przez druga Stronę usprawiedliwione koszty i wydatki związane z obroną przed roszczeniem osoby trzeciej, w tym zwróci wszelkie zapłacone z tego tytułu kwoty odszkodowań oraz pokryje poniesione przez drugą Stronę koszty pomocy prawnej według norm przepisanych prawem.
§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. PayPro nie jest stroną ani w żaden inny sposób nie jest objęty skutkami prawnymi czynności prawnych, które Akceptant podejmuje z Płatnikiem.
 2. Akceptant ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wykonanie zobowiązania Akceptanta, w związku z którym następuje Płatność, w szczególności za spełnienie świadczenia Akceptanta wynikającego z umowy zawartej przez Akceptanta z Płatnikiem, dla którego świadczeniem wzajemnym jest zapłata objęta Płatnością, oraz odpowiada za wszelkie skutki odstąpienia od tej umowy dokonanego na podstawie odrębnych przepisów.
 3. PayPro nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie danych Płatników przez Akceptanta lub osób, którymi Akceptant posługuje się przy wykonywaniu czynności wobec Płatników i PayPro.
 4. PayPro nie jest stroną ani w żaden inny sposób nie jest objęta skutkami prawnymi umowy, którą zawiera Płatnik z Instytucją pośredniczącą, na podstawie której Płatnik za pośrednictwem Instytucji pośredniczącej stawia PayPro do dyspozycji środki celem zapłaty Akceptantowi.
 5. PayPro nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowości wynikających z niewłaściwego działania lub zaniechania Instytucji pośredniczącej, w szczególności w wyniku nieprzekazania przez Instytucję pośredniczącą środków do PayPro we właściwym terminie, kwocie lub z właściwymi danymi identyfikującymi Płatność.
 6. PayPro ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Systemu powstałe z winy PayPro. PayPro nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wskazania przez Akceptanta niewłaściwych danych związanych z Płatnością.
 7. PayPro nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dobra, usługi oraz treści zamieszczone w Portalu, a także za ich rodzaj, gatunek i jakość. Akceptant nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronie internetowej Systemu.
 8. Akceptant zobowiązuje się zwolnić PayPro z obowiązku świadczenia z tytułu jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych wnoszonych przeciwko PayPro przez osoby trzecie, które będą wynikały lub będą związane z naruszeniem przez Akceptanta obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w szczególności oferowania Użytkownikom dóbr, usług lub treści zawierających elementy wymienione w § 2 pkt. 2 lit. e niniejszej Umowy. W ramach zwolnienia PayPro od obowiązku świadczenia Akceptant pokryje koszty postępowania, kwoty ewentualnych odszkodowań i uzasadnione koszty obsługi prawnej, wynikające z wyroku sądowego lub ugody zawartej z osobą trzecią, bądź uznania przez PayPro danego roszczenia.
 9. W zakresie w jakim zwolnienie z obowiązku świadczenia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, nie będzie możliwe, lub też w jakim - w wyniku oferowania przez Akceptanta Użytkownikom dóbr, usług lub treści zawierających elementy wymienione w § 2 pkt. 2 lit. e niniejszej Umowy - PayPro poniesie innego rodzaju szkody niż związane z odpowiedzialnością odszkodowawczą wobec osób trzecich, Akceptant będzie zobowiązany do naprawienia poniesionej przez PayPro szkody w pełnej jej wysokości.
 10. PayPro nie ponosi odpowiedzialności za niedojście lub opóźnienie w realizacji przelewu środków na Rachunek Rozliczeniowy wynikłe z przyczyn powstałych po złożeniu do banku PayPro polecenia przelewu lub z przyczyn niezależnych od PayPro. PayPro nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Akceptanta nieprawidłowych lub niekompletnych danych uniemożliwiając wykonanie przelewu bankowego.
 11. PayPro nie ponosi odpowiedzialności za skutki, w tym szkody poniesione przez Akceptanta lub Użytkowników, powstałe w wyniku:
  1. działania lub zaniechania podmiotów, za które PayPro nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności awarii, niedostępności lub nieprawidłowego działania systemów informatycznych operatorów telekomunikacyjnych, albo awarii, niedostępności lub nieprawidłowego działania Instytucji pośredniczących ich systemów,
  2. wystąpienia przyczyn o charakterze siły wyższej,
  3. awarii lub niedostępności systemów informatycznych PayPro, jeżeli nie dało się im zapobiec pomimo zachowania należytej staranności,
  4. braku realizacji Płatności przez PayPro w związku z wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 12. PayPro nie ponosi odpowiedzialności za skutki czynności podejmowanych w trybie § 3 pkt. 10 niniejszej Umowy po stronie Akceptanta lub Płatnika, w szczególności za szkody powstałe z tego tytułu po stronie Akceptanta lub Płatnika. W przypadku czynności podjętych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu Akceptant może dochodzić naprawienia szkód od Skarbu Państwa w trybie właściwych przepisów.
 13. W zakresie w jakim odpowiedzialność Stron nie jest wyłączona niniejszą Umową lub przepisami prawa, ogranicza się ona do rzeczywistych strat.
 14. PayPro ponosi wobec Akceptanta odpowiedzialność za działania PayPro oraz jej innych agentów, jak za swoje własne działania.
§ 7 REKLAMACJE
 1. PayPro rozpatruje reklamacje Płatności zgłoszone przez Akceptanta.
 2. PayPro może samodzielnie zakwestionować Płatność jeśli stwierdzi zachodzenie przesłanek złożenia reklamacji przez Płatnika, w tym z powołaniem na posłużenie się instrumentem płatniczym przez osobę nieuprawnioną lub nienależyte wykonanie Płatności, bez względu na zachowanie Płatnika. Uprawnienie PayPro do zakwestionowania Płatności wygasa w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia Płatnością Płatnika.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne winno zostać skierowane na adres korespondencyjny PayPro określony w § 13 ust. 1 w jeden ze sposobów komunikacji tamże określonych.
 4. Jeśli Akceptant stwierdza nieprawidłowość w działaniu Systemu, w tym dotyczącą nieautoryzowanej, niezrealizowanej lub nienależycie zrealizowanej Płatności, Akceptant zobowiązuje się zgłosić PayPro stwierdzone nieprawidłowości:
  1. w przypadku nieprawidłowości w działaniu Systemu, innej niż dotyczącej nieautoryzowanej, niezrealizowanej lub nienależycie zrealizowanej Płatności, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu, w którym Akceptant nieprawidłowość zauważył lub mógł z łatwością zauważyć,
  2. w przypadku nieprawidłowości dotyczącej nieautoryzowanej, niezrealizowanej lub nienależycie zrealizowanej Płatności, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od momentu udostępnienia informacji o Płatności w Panelu Administratora lub, w przypadku gdy informacja o Płatności nie została udostępniona w Panelu Administratora, od momentu, w którym zgodnie z postanowieniami Umowy powinna być udostępniona.
 5. Po upływie terminu określonego w pkt. b niniejszego ustępu roszczenia Akceptanta wobec PayPro z tytułu nieautoryzowanej, niezrealizowanej lub nienależycie zrealizowanej Płatności wygasają.
 6. Reklamacja Płatności przekazana przez Akceptanta do PayPro powinna zawierać co najmniej: numer Płatności, kwotę Płatności, tytuł Płatności, nazwisko i imię właściciela konta bankowego (karty płatniczej), datę Płatności a także, o ile są znane Akceptantowi - nazwę banku i konto z którego skierowana została Płatność Płatnika (w przypadku płatności kartą płatniczą - nazwa karty, w przypadku płatności SMS-em - numer telefonu klienta, lub dane innego dostawcy Płatnika), a także powód reklamacji, określenie podmiotów uczestniczących w transakcji oraz szczegółowy opis zdarzenia reklamacyjnego. PayPro dokonuje weryfikacji, czy reklamacja spełnia wymogi określone przez niniejszą Umowę.
  W ramach weryfikacji reklamacji PayPro jest uprawniony do zwrócenia się o uzupełnienie reklamacji lub odrzucenia reklamacji z powodu niezachowania wymogów Umowy ze skutkiem wygaśnięcia roszczenia Akceptanta wobec PayPro z tytułu Płatności, których dotyczyć miała reklamacja.
 7. Akceptant zobowiązany jest udzielić PayPro wyjaśnień i pomocy w sprawach reklamacyjnych związanych z obsługą Płatności, jeśli udzieleniu wyjaśnień lub pomocy nie sprzeciwiają się przepisy obowiązującego prawa. Akceptant udziela wyjaśnień w terminie 7 dni od wezwania PayPro.
 8. PayPro rozstrzyga w przedmiocie reklamacji na podstawie okoliczności reklamowanej Płatności na zasadach określonych w umowach zawartych przez PayPro z Akceptantem oraz przepisach prawa. PayPro przy rozpatrywaniu reklamacji uwzględnia w równym stopniu słuszne interesy Użytkownika, PayPro oraz Akceptanta.
 9. Termin rozstrzygnięcia reklamacji wynosi 30 dni kalendarzowych od otrzymania reklamacji przez PayPro. Do terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wlicza się czasu dokonywania czynności, na które PayPro nie ma wpływu, w szczególności czasu dostarczania wyjaśnień przez Użytkownika lub Akceptanta.
 10. W razie odmowy udzielenia wyjaśnień lub pomocy względnie nieudzielenia wyjaśnień lub pomocy w terminie 14 dni kalendarzowych od doręczenia Akceptantowi wezwania do udzielenia wyjaśnień lub pomocy PayPro rozstrzyga reklamację na korzyść Płatnika.
 11. W przypadku rozstrzygnięcia reklamacji na korzyść Płatnika, PayPro udostępnia Akceptantowi na jego żądanie podstawy rozstrzygnięcia.
 12. W przypadku rozstrzygnięcia reklamacji w ten sposób, iż Akceptantowi powinna być udostępniona kwota Płatności będąca przedmiotem reklamacji, która wcześniej nie została udostępniona, udostępnienie następuje w terminie 1 dnia kalendarzowego od podjęcia rozstrzygnięcia w przedmiocie reklamacji.
 13. W przypadku rozstrzygnięcia reklamacji w ten sposób, iż Akceptantowi nie przysługuje zapłata objęta Płatnością będącą przedmiotem reklamacji, która wcześniej została już udostępniona Akceptantowi, Akceptant zobowiązuje się zwrócić PayPro otrzymaną zapłatę. Zwrot następuje w trybie określonym w
  § 10 pkt. 4-5 niniejszej Umowy w terminie 3 dni kalendarzowych od podjęcia rozstrzygnięcia w przedmiocie reklamacji w wysokości kwoty nominalnej udostępnionej Płatności.
 14. Zakończone postępowanie reklamacyjne może zostać wznowione, a rozstrzygnięcie zmienione w razie ujawnienia nowych okoliczności mających wpływ na rozstrzygnięcie reklamacji.
 15. Akceptant wyznaczy ze swojej strony osoby upoważnione do współpracy z PayPro w ramach procesów reklamacyjnych. Listę osób wraz z danymi kontaktowymi zawiera załącznik nr 1 do Umowy.
 16. PayPro nie rozpatruje reklamacji związanych z nieprawidłowym wykonaniem przez Akceptanta zobowiązania wobec Płatnika związanego z Płatnością. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń w związku z nienależytym wykonaniem przez Akceptanta takiego zobowiązania do PayPro przez Płatnika, Akceptant zobowiązuje się do wyłącznego i samodzielnego rozpatrywania tych roszczeń w terminie 14 dni od ich otrzymania.
 17. Akceptant jest zobowiązany do przechowywania dokumentów potwierdzających spełnienie świadczenia, za które dokonano Płatności przez okres co najmniej 24 miesięcy od daty wykonania umowy zawartej przez Akceptanta z Płatnikiem objętej Płatnością przyjmowaną przez PayPro.
§ 8 ROZLICZANIE PŁATNOŚCI
 1. PayPro zobowiązuje się obsługiwać Zapytania Autoryzacyjne przekazywane przez Akceptanta do PayPro na skutek wydania przez Płatnika dyspozycji dokonania Płatności.
 2. Dokonanie przez PayPro Autoryzacji Płatności stanowi zaciągnięcie przez PayPro zobowiązania do udostępnienia Akceptantowi kwoty autoryzowanej Płatności, chyba że niniejsza Umowa stanowi inaczej.
 3. Spełnienie przez Akceptanta świadczenia związanego z Płatnością przed Autoryzacją lub podjęcie jakichkolwiek innych działań uzależnionych od zapłaty przez Użytkownika następuje na ryzyko Akceptanta.
 4. PayPro podejmuje zobowiązanie do udostępniania Akceptantowi kwoty autoryzowanej Płatności pod warunkiem rozwiązującym, który stanowią łącznie następujące okoliczności:
  1. Płatność zostanie zakwestionowana, a reklamacja odpowiada warunkom określonym w umowie Płatnika i właściwej Instytucji pośredniczącej świadczącej Płatnikowi usługę płatniczą, z wykorzystaniem której Płatnik dokonuje zapłaty na potrzeby Płatności, w tym Płatność zostanie zakwestionowana w terminie 13 miesięcy od obciążenia Płatnika Płatnością lub Płatnik wystąpi z żądaniem zwrotu kwoty Płatności;
  2. w wyniku rozpatrzenia reklamacji, zgodnie z warunkami określonymi w umowie Płatnika i Instytucji pośredniczącej, PayPro oraz w przepisach bezwzględnie obowiązującego prawa, w tym rozpatrzenia żądania Płatnika zwrotu kwoty Płatności, Płatnik nie zostaje obciążony Płatnością.
 5. Podstawą do rozliczenia Płatności w stosunku pomiędzy PayPro a Akceptantem jest Raport Rozliczeniowy sporządzany automatycznie w Panelu Administracyjnym.
 6. Raport Rozliczeniowy sporządzany jest na bieżąco każdego dnia i obejmuje Płatności autoryzowane do momentu wyświetlenia Raportu w Panelu Administracyjnym. Odświeżenie widoku Panelu Administracyjnego skutkuje odświeżeniem widocznego Raportu.
 7. Jeśli PayPro, na podstawie okoliczności znanych mu w momencie sporządzenia Raportu Rozliczeniowego lub znanych przed upływem terminu wskazanego w pkt. 12 niniejszego paragrafu, kwestionuje roszczenie Akceptanta o udostępnienie mu kwoty Płatności objętej Raportem Rozliczeniowym, zobowiązany jest zgłosić Akceptantowi zastrzeżenia do Raportu Rozliczeniowego.
 8. Zastrzeżenie, o którym mowa w pkt. 7 niniejszego paragrafu, PayPro zobowiązuje się zgłosić Akceptantowi nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od ujawnienia przyczyny zgłoszenia zastrzeżenia. Upływ terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie uchybia możliwości zakwestionowania Płatności przez Płatnika lub PayPro w trybie § 7 niniejszej Umowy. Wobec zastrzeżenia PayPro do Raportu Rozliczeniowego Akceptant może zgłosić reklamację w trybie § 7 niniejszej Umowy.
 9. Roszczenie o udostępnienie kwoty Płatności, wynikające z pkt. 2 niniejszego paragrafu, przysługuje Akceptantowi z momentem udostępnienia Płatności w Panelu Administracyjnym, zgodnie z § 3 pkt. 5 niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem pkt. 4 niniejszego paragrafu.
 10. Środki pieniężne ze zrealizowanej Płatności Dostawca udostępnia Odbiorcy nie później niż do końca następnego Dnia Roboczego po otrzymaniu Płatności. Akceptant może wyrazić jednak wolę aby środki pieniężne za zrealizowane Płatności były mu udostępniane przez Dostawcę w terminie późniejszym niż wynikający ze zdania powyższego. Oświadczenie Akceptanta o dopuszczeniu wydłużenia terminu udostępniania kwoty Płatności Akceptant może złożyć wyłącznie w formie elektronicznej poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w Panelu Administracyjnym, która to czynność będzie odnotowana w Systemie. Akceptant może w każdym czasie cofnąć oświadczenie o dopuszczeniu wydłużenia terminu udostępniania kwoty Płatności, ze skutkiem: (1) wobec przyszłych Płatności, które będą wtedy udostępnienie zgodnie ze zdaniem pierwszym, chyba że Akceptanta ponowienie wyrazi wolę wydłużenia terminu udostępniania Płatności, oraz (2) wobec Płatności już zrealizowanych lecz jeszcze nie udostępnionych, które w takim przypadku zostaną udostępnia Odbiorcy nie później niż do końca następnego Dnia Roboczego po otrzymaniu oświadczenia o cofnięciu oświadczenia o dopuszczeniu wydłużenia terminu udostępniania kwoty Płatności. Cofnięcie oświadczenia o dopuszczeniu wydłużenia terminu udostępniania kwoty Płatności można złożyć również wyłączenie w formie elektronicznej poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w Panelu Administracyjnym, która to czynność będzie odnotowana w Systemie.
 11. Udostępnienie Akceptantowi kwoty autoryzowanej Płatności następuje poprzez uznanie kwotą Płatności rachunku dostawcy usług płatniczych prowadzącego Rachunek Rozliczeniowy.
 12. Udostępnienie Akceptantowi kwot autoryzowanych Płatności, o którym mowa w pkt. 11 niniejszego paragrafu, następuje w terminie do końca następnego Dnia Roboczego po otrzymaniu Płatności. Akceptant może wyrazić jednak wolę aby środki pieniężne za zrealizowane autoryzowane Płatności były mu udostępniane przez Dostawcę w terminie późniejszym niż wynikający ze zdania powyższego. Oświadczenie Akceptanta o dopuszczeniu wydłużenia terminu udostępniania kwoty autoryzowanej Płatności Akceptant może złożyć wyłącznie w formie elektronicznej poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w Panelu Administracyjnym, która to czynność będzie odnotowana w Systemie.. Akceptant może w każdym czasie cofnąć oświadczenie o dopuszczeniu wydłużenia terminu udostępniania kwoty Płatności, ze skutkiem: (1) wobec przyszłych autoryzowanych Płatności, które będą wtedy udostępnienie zgodnie ze zdaniem pierwszym, chyba że Akceptanta ponowienie wyrazi wolę wydłużenia terminu udostępniania autoryzowanych Płatności, oraz (2) wobec autoryzowanych Płatności już zrealizowanych lecz jeszcze nie udostępnionych, które w takim przypadku zostaną udostępnia Odbiorcy nie później niż do końca następnego Dnia Roboczego po otrzymaniu oświadczenia o cofnięciu oświadczenia o dopuszczeniu wydłużenia terminu udostępniania kwoty Płatności. Cofnięcie oświadczenie o dopuszczeniu wydłużenia terminu udostępniania kwoty Płatności można złożyć również wyłączenie w formie elektronicznej poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w Panelu Administracyjnym, która to czynność będzie odnotowana w Systemie.
 13. Płatności, które nie mogą zostać zidentyfikowane ze względu na brak wymaganych informacji, nie będą przyjmowane przez System lub nie będą przekazywane Akceptantowi. PayPro nie ponosi wobec Akceptanta żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wykonywania postanowień niniejszego ustępu. Akceptant zobowiązuje się nie zgłaszać wobec PayPro z tego tytułu żadnych roszczeń.
 14. Akceptant zobowiązuje się nie przekazywać PayPro Zapytań Autoryzacyjnych, jeżeli zgodnie z wiedzą Akceptanta dokonanie Płatności jest sprzeczne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, zasadami Systemu lub jeśli instrument płatniczy, z wykorzystaniem którego ma być dokonana Płatność, wykorzystywany jest bez zgody uprawnionej osoby.
 15. Płatność może być zlecona w polskich złotych lub w innej walucie uzgodnionej pomiędzy Stronami, przy czym w takim uzgodnieniu strony ustalą czy PayPro będzie dokonywał przeliczenia waluty otrzymanej od dostawcy Płatnika na inną walutę, a jeżeli tak to według jakiego kursu walutowego i referencyjnego kursu walutowego będzie to następowało.
§ 9 POSTANOWIENIA DODATKOWE ZWIĄZANE Z ZAWARCIEM UMOWY
 1. Umowa może być zawarta również w formie elektronicznej, poprzez wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego oraz akceptację niniejszej umowy i jej załączników. Zmiana umowy zawartej elektronicznie następuje w trybie i formie opisanej w § 15 pkt. 12.
 2. Umowa, zawierana zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej, jest zawierana pod warunkami rozwiązującymi, wymienionymi poniżej w pkt. a-b, przy czym to niespełnienie któregokolwiek z warunków wymienionych poniżej, w terminie 90 dni powoduje rozwiązanie umowy (wypełnienie wszystkich warunków w terminie powoduje, że umowa nie ulega rozwiązaniu):
  1. Akceptant musi wykonać przelew weryfikacyjny, celem weryfikacji numeru Rachunku Rozliczeniowego oraz podanych przez Akceptanta przy rejestracji danych, to jest wykonać ze wskazanego przez siebie w trakcie procedury rejestracji Rachunku Rozliczeniowego przelew bezzwrotny kwoty 1,50 zł na wskazany w procedurze rejestracji rachunek PayPro; a ponadto na skutek wykonania tego przelewu, musi dojść do potwierdzenia, że dane Akceptanta podane w trakcie rejestracji są zgodne z danymi uzyskanymi przez PayPro w związku z realizacją przelewu weryfikacyjnego, o którym mowa wyżej,
  2. Dostarczenia przez Akceptanta oryginałów lub poświadczonych kopii zaświadczeń o nadaniu mu numerów NIP i REGON, odpisów z KRS lub CEiDG oraz kserokopii dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) osoby zawierającej umowę we własnym imieniu jako Akceptant lub jako przedstawiciel Akceptanta; a ponadto z otrzymanych dokumentów musi wynikać, że dane Akceptanta podane w trakcie rejestracji i zweryfikowane zgodnie z pkt. b, są również zgodne z danymi Akceptanta ujawnionymi w odpisie z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonym/ej dla Akceptanta. Kserokopia dokumentu tożsamości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, przed jej dostarczeniem PayPro musi zostać w odpowiedni sposób zanonimizowana przez Akceptanta, w zakresie wskazanym w Załączniku nr 4 do niniejszej Umowy. Dostarczenie przez Akceptanta kserokopii dokumentu tożsamości, która nie została właściwie zanonimizowana, stanowi udzielenie PayPro upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do częściowej anonimizacji kserokopii dokumentu tożsamości w sposób wskazany w Załączniku nr 4, przez okres czasu nie dłuższy niż 3 dni od daty dostarczenia nieodpowiednio zanonimizowanego dokumentu tożsamości. PayPro zastrzega sobie również prawo do identyfikacji oraz weryfikacji tożsamości Beneficjentów rzeczywistych Akceptanta oraz, gdy okaże się to niezbędne, do zwrócenia się z prośbą o dostarczenie dokumentów umożliwiających ich identyfikację. Do procedury dostarczania dokumentów umożliwiających identyfikację tożsamości Beneficjentów rzeczywistych Akceptanta stosuje się wskazane wyżej zasady animizacji dokumentów tożsamości.
 3. Akceptant oświadcza, że zobowiązuje się spełniać opisane wyżej w pkt. 2 warunki i jednocześnie oświadcza, że rozumie, iż Umowa wchodzi w życie w dacie wskazanej w § 15 pkt. 1, pomimo nie spełniania opisanych wyżej warunków, z tym jednak zastrzeżeniem, że do czasu spełniania wszystkich warunków Dostawca będzie uprawniony do wstrzymania się z udostępnieniem Płatności w terminie wynikającym z § 8 pkt. 10 lub 12. Akceptant niniejszym wyraźnie akceptuje że środki pieniężne za zrealizowane - w okresie pomiędzy wejściem Umowy w życie a spełnieniem wszystkich warunków o których mowa wyżej - zostaną mu udostępnione przez Dostawcę w terminie późniejszym niż podstawowy, to jest nie później niż do końca następnego Dnia Roboczego po spełnieniu ostatniego z wyżej wymienionych warunków.
§ 10 WYNAGRODZENIE I ZWROT KOSZTÓW
 1. Akceptant zobowiązuje się płacić PayPro wynagrodzenie i opłaty.
 2. Wynagrodzenie PayPro, w tym stawki prowizji PayPro od Płatności, oraz wysokość i podstawę naliczania innych opłat określa załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.
 3. Należności PayPro powiększane są o podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi na moment powstania obowiązku podatkowego.
 4. Kwoty należne PayPro od Akceptanta płatne są przez potrącenie wierzytelności PayPro z wierzytelnością Akceptanta wobec PayPro, w szczególności z wierzytelnością Akceptanta wobec PayPro o udostępnienie kwoty Płatności, zarówno Płatności, której dotyczą należności jak i każdej innej Płatności oraz z wierzytelnością Akceptanta wobec PayPro o zapłatę innych wierzytelności Akceptanta wobec PayPro. Pomniejszenie przez PayPro kwot należnych Akceptantowi przy udostępnieniu kwot Płatności lub zapłacie jest równoznaczne z potrąceniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, chyba że PayPro oświadczył inaczej. Pomimo powyższego potrącenia, Dostawca obowiązany jest do podania w informacji o Płatności pełnej kwoty Płatności oraz pobranych przez Dostawcę prowizji/opłat.
 5. Jeśli wierzytelność PayPro wobec Akceptanta jest wyższa niż wierzytelność Akceptanta, PayPro może wezwać Akceptanta do zapłaty PayPro należności w sposób określony w wezwaniu, w szczególności na rachunek bankowy PayPro, w terminie nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych od doręczenia wezwania w sposób umożliwiający Akceptantowi zapoznanie się z nim.
 6. PayPro do 7 dnia każdego miesiąca kalendarzowego wystawia Akceptantowi fakturę VAT na kwotę wynagrodzenia i opłat za poprzedzający miesiąc kalendarzowy.
 7. Akceptant wyraża niniejszym zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur VAT w postaci elektronicznej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.
 8. Alternatywnie wobec pkt. 7 niniejszego paragrafu Akceptant niniejszym wyraża zgodę na przesyłanie elektronicznego obrazu faktur VAT pocztą elektroniczną lub innym uzgodnionym przez strony środkiem komunikacji elektronicznej, wystawionego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.
 9. Akceptant nie jest uprawniony do potrącania swojej wierzytelności wobec PayPro z wierzytelnością PayPro wobec Akceptanta.
 10. Niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy dotyczących zwracania Płatnikom kwot Płatności, Akceptant może w każdym czasie uznać reklamację Płatnika i zlecić PayPro zwrot otrzymanej Płatności. Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, w szczególności przepisy Ustawy oraz przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, nie stanowią inaczej, PayPro jako Dostawca Akceptanta zwróci Płatnikowi wskazaną przez Akceptanta kwotę, z tym
  zastrzeżeniem że:
  1. zlecenie takiego zwrotu będzie przyjęte do wykonania wyłącznie jeśli saldo rozliczeń między PayPro a Akceptanta będzie dodatnie, to wierzytelności PayPro wobec Akceptanta będą niższe niż wierzytelność Akceptanta, i stan tego salda będzie wystarczający do wykonania zwrotu,
  2. jeżeli określone w pkt. a. saldo rozliczeń będzie ujemne, zerowe, lub dodatnie, ale w stopniu nie wystarczającym do realizacji zwrotu, zwrot nastąpi jedynie pod warunkiem przekazania przez Akceptanta do PayPro odpowiednich środków,
  3. PayPro znajdują się w posiadaniu danych Płatnika umożliwiających zwrot; jeżeli PayPro nie posiada wszystkich niezbędnych do wykonania zwrotu danych Płatnika, PayPro może wezwać Akceptanta do wskazania tych danych, pod rygorem odmowy realizacji zwrotu.
§ 11 PROMOCJA SERWISU I PORTALU
 1. PayPro jest uprawniony do używania znaków towarowych Akceptanta, określonych w § 5 pkt. 5 Umowy, jak również innych oznaczeń handlowych Akceptanta poprzez umieszczenie ich we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych oraz na stronach internetowych PayPro wraz ze wskazaniem Akceptanta jako podmiotu korzystającego z usług PayPro. PayPro przysługuje również prawo do umieszczania we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych oraz na swoich stronach internetowych wykazu Portali oraz adresów WWW stron internetowych Akceptanta, za pośrednictwem których można korzystać z usług PayPro.
 2. Akceptant ma obowiązek zamieścić na głównej stronie internetowej każdego swojego Portalu, za pośrednictwem którego można korzystać z usług PayPro, znak towarowy PayPro, o którym mowa w § 5 pkt. 3 wraz z informacją o możliwości dokonywania płatności przy użyciu Systemu.
 3. Wszelkie inne formy promocji lub reklamy prowadzone przez jedną ze Stron niniejszej umowy przy wykorzystaniu znaków towarowych lub innych oznaczeń handlowych drugiej Strony wymagają jej uprzedniej zgody udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Każda ze Stron zobowiązuje się chronić dobre imię drugiej Strony.
§ 12 POUFNOŚĆ
 1. Strony Umowy zobowiązują się do traktowania wszelkich informacji powziętych w wyniku lub przy okazji realizacji niniejszej Umowy, a dotyczących spraw technicznych, przekazanej dokumentacji technicznej, informacji finansowych, które nie są przeznaczone do publicznego rozpowszechnienia jako poufnych. Informacje będą uważane za poufne bez względu na to, czy strony podjęły czynności w celu zachowania ich w poufności lub oznaczyły je jako poufne.
 2. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności treści niniejszej Umowy, jak również wszelkich informacji wynikających z jej wykonania.
 3. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w pkt. 1 nie dotyczy informacji, które:
  1. zostały podane do publicznej wiadomości w sposób nie naruszający postanowień niniejszej Umowy,
  2. są ogólnie dostępne lub powszechne w branży działalności Strony w sposób inny niż w wyniku ujawnienia ich przez Strony, ich przedstawicieli lub też za ich pośrednictwem,
  3. których ujawnienie jest wymagane na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
  4. na których ujawnienie lub wykorzystanie Strona uzyskała pisemną zgodę drugiej Strony niniejszej Umowy.
 4. Zobowiązanie do zachowania poufności określone niniejszą Umową nie narusza obowiązku Stron do dostarczania informacji uprawnionym do tego organom.
 5. Każda ze Stron zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt. 1 z jakiejkolwiek przyczyny, za wyjątkiem ujawnienia tych informacji swoim pracownikom lub osobom wykonującym z polecenia Akceptanta czynności związane z wykonaniem niniejszej Umowy na podstawie stosunku innego niż stosunek pracy.
 6. Każda z osób o których mowa w pkt. 5 niniejszego paragrafu, która wejdzie w posiadanie informacji, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, zostanie poinformowana o poufnym charakterze takich informacji i zostanie zobowiązana do ich traktowania zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
 7. Za działania i zaniechania osób, o których mowa w pkt. 5 niniejszego paragrafu, Strony ponoszą odpowiedzialność jak za swoje własne działania i zaniechania.
 8. Obowiązek zachowania poufnego charakteru informacji, o których mowa w pkt. 1 wiąże Strony od dnia podpisania Umowy przez cały czas jej trwania oraz przez okres 5 (pięciu) lat od jej rozwiązania lub wypowiedzenia.
§ 13 KORESPONDENCJA I RACHUNEK BANKOWY
 1. Oświadczenia Stron na potrzeby wykonywania niniejszej Umowy mogą być przesyłane przez Strony wzajemnie w następujący sposób:
  1. listem poleconym na adres:
   1. na rzecz Akceptanta: zgodnie z załącznikiem nr 1,
   2. na rzecz PayPro: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Polska,
  2. faxem na numer telefonu:
   1. na rzecz Akceptanta: zgodnie z załącznikiem nr 1,
   2. na rzecz PayPro: +48 61 64 290 31,
  3. wiadomością poczty elektronicznej na adres:
   1. na rzecz Akceptanta: zgodnie z załącznikiem nr 1,
   2. na rzecz PayPro: biznes@przelewy24.pl,
 2. Strony zobowiązują się przy wykonywaniu niniejszej Umowy uwzględniać uzgodnienia w sprawach bieżących z zakresu świadczenia Usługi, dokonywane pomiędzy osobami upoważnionymi przez każdą ze Stron. Strony niniejszym upoważniają następujące osoby do dokonywania wzajemnych uzgodnień w sprawach bieżących:
  1. ze strony Akceptanta: zgodnie z załącznikiem nr 1,
  2. ze strony PayPro, Michał Bzowy e-mail: michal.bzowy@paypro.pl.
 3. Zmiana danych Rachunku Rozliczeniowego następuje jednostronnym oświadczeniem Akceptanta. Oświadczenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i może być podpisane wyłącznie przez osoby uprawnione do reprezentowania Akceptanta, ujawnione w właściwych rejestrach na moment złożenia oświadczenia. Oświadczenie o zmianie danych Rachunku Rozliczeniowego wywołuje skutki prawne w terminie 3 Dni Roboczych od jego doręczenia PayPro.
 4. Akceptant zobowiązuje się do informowania PayPro o zmianie danych do korespondencji podanych PayPro z 7 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku wszelkie pisma wysłane na dotychczasowy adres, adres poczty elektronicznej lub numer faksu uważa się za doręczone.
 5. Ilekroć w niniejszej Umowie wyraźnie przewidziano wysłanie jakiejkolwiek informacji do Akceptanta lub od niego w sposób określony w ust. 1 lit. c) pomiędzy adresami poczty elektronicznej Stron tamże wskazanymi, jest to równoznaczne z wyrażeniem zgody Akceptanta na to aby składane w ten sposób oświadczenia były skuteczne i wiążące dla Stron Umowy.
§ 14 DANE OSOBOWE PŁATNIKÓW
 1. Jeżeli w celu wykonania Umowy Akceptant udostępni lub PayPro uzyska dostęp do danych osobowych Płatników, do przetwarzania tych danych zastosowanie znajdują przepisy RODO oraz przepisy polskich ustaw uzupełniających regulację RODO.
 2. W celu wykonywania Umowy, Akceptant przed przystąpieniem do wykonania Płatności będzie udostępniał PayPro dane osobowe Płatnika obejmujące adres email.
 3. Akceptant jako administrator danych osobowych o których mowa w ust. 2, który zebrał te dane od Płatnika, w związku z ich udostępnianiem o którym mowa w ust. 2 zobowiązany jest do poinformowania Płatnika, którego dane będzie udostępniał PayPro, stosowanie do art. 13 ust. 1 lit. e) RODO o tym, że PayPro będzie odbiorcą jego danych, w celach związanych ze świadczeniem usług płatniczych udostępnianych na stronie Portalu. Akceptant zamiast wskazywać PayPro wyraźnie jako odbiorcę tych danych, może też wskazać jako kategorię odbiorców - dostawców usług płatniczych.
 4. PayPro jako odbiorca danych o których mowa w ust. 2, będzie administratorem tych danych Płatników, które to dane będzie przetwarzał w celach związanych ze świadczeniem usług płatniczych, w szczególności w zakresie niezbędnym do zapobiegania oszustwom związanym z wykonywanymi usługami płatniczymi oraz dochodzenia i wykrywania tego rodzaju oszustw, a także identyfikacji Płatnika w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 5. PayPro jako administrator danych, które otrzymał od Akceptanta zgodnie z ust. 2, stosowanie do art. 14 ust. 2 lit. f) RODO, będzie informował Płatnika w terminie i sposób określony w art. 14 ust. 3 RODO o tym, że te dane osobowe uzyskał od Akceptanta.
 6. Postanowienia ust. 3-5 stosuje się odpowiednio do wszelkich innych przypadków, kiedy Akceptant będzie udostępniał dane osobowe Płatników w związku ze świadczeniem usług płatniczych.
 7. Każda ze Stron zapewnia drugą Stronę, że dane osobowe Płatników o których mowa w ust. 2 i 6 będą przez Stronę przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy czym każda ze Stron będzie ponosić odrębną odpowiedzialność za ich przetwarzanie jako niezależni administratorzy danych osobowych.
 8. PayPro wyjaśnia, że poza danymi osobowymi Płatników udostępnionymi mu przez Akceptanta, PayPro może również przetwarzać dane osobowe Płatników zebrane samodzielnie lub otrzymane od innych podmiotów, w szczególności od Instytucji pośredniczącej (zwłaszcza dostawcy usług płatniczych Płatnika).
§ 14a DANE OSOBOWE AKCEPTANTA I INNYCH OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU STRONY
 1. W związku z zawarciem i następnie wykonywaniem Umowy, PayPro będzie przetwarzać dane osobowe Akceptanta. Szczegółowa informacja związana z tym przetwarzaniem zawarta jest w załączniku nr 5 do niniejszej Umowy.
 2. Jeżeli w związku zawarciem lub/i wykonaniem Umowy, jedna ze Stron udostępni drugiej Stronie dane osobowe swoich beneficjentów rzeczywistych, osób upoważnionych do określonych czynności albo osób kontaktowych, albo gdy jedna ze Stron uzyska bezpośrednio od tych osób fizycznych ich dane osobowe, w związku z zawarciem Umowy lub/i jej wykonywaniem, do przetwarzania tych danych zastosowanie znajdują przepisy RODO oraz przepisy polskich ustaw uzupełniających regulację RODO.
 3. PayPro oświadcza, że dane beneficjentów rzeczywistych po stronie Akceptanta, będzie przetwarzać gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PayPro jako administratorze danych, wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 4. Akceptant zobowiązany jest poinformować swoich beneficjentów rzeczywistych, o tym że ich dane osobowe będą udostępniane PayPro jako administratorowi danych w celach opisanych w ust. 3. Akceptant zobowiązany jest spełnić należycie obowiązek informacyjny o którym mowa w art. 13 RODO, a ponadto zawrzeć w tej informacji również informacje wymagane zgodnie z art. 14 RODO, tak aby PayPro mogło powołać się na art. 14 ust. 5 lit. a) RODO.
 5. Strony zgodnie potwierdzają, że dane osobowe osób upoważnionych przez Strony do określonych czynności w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy albo osób kontaktowych związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, Strony będą przetwarzały jako dane niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów obu Stron związanych z odpowiednim wykonywaniem niniejszej Umowy.
 6. Każda ze Stron zobowiązana jest do poinformowania osób przez siebie upoważnionych do określonych czynności związanych z Umową oraz wyznaczonych przez siebie osób kontaktowych, o tym że druga Strona będzie odbiorcą tych danych osobowych udostępnianych drugiej Stronie jako administratorowi danych w celach o których mowa w ust. 5. Każda ze Stron zobowiązana jest spełnić należycie obowiązek informacyjny o którym mowa w art. 13 RODO, a ponadto zawrzeć w tej informacji również informacje wymagane zgodnie z art. 14 RODO, tak aby druga Strona mogła powołać się na art. 14 ust. 5 lit. a) RODO.
§ 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejsza Umowa zawarta jest na czas nieokreślony, poczynając od dnia oznaczonego w tytule Umowy.
 2. Każdej ze Stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy. Wypowiedzenie Umowy staje się skuteczne z końcem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpiło doręczenie wypowiedzenia.
 3. Wypowiedzenie powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności, także w przypadku umów zawartych w formie elektronicznej. W przedmiotowym zakresie wyłącza się pozostałe formy korespondencji określone w § 13 ust. 1, z tym jednak wyjątkiem że Akceptant może złożyć oświadczenie w sprawie rozwiązania umowy także poprzez wybranie odpowiedniej funkcjonalności w Panelu Administracyjnym.
 4. PayPro może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli zaistnieje którakolwiek z wymienionych niżej okoliczności:
  1. zachodzi uzasadnione podejrzenie naruszenia zakazów, o których mowa w § 2 pkt. 2 lit. e niniejszej Umowy,
  2. zachodzą przesłanki określone w § 3 pkt. 10 lit. a-c niniejszej Umowy,
  3. Akceptant zaprzestał wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań finansowych,
  4. prawa przysługujące Akceptantowi z niniejszej Umowy zostały zabezpieczone lub zajęte w postępowaniu sądowym na rzecz osoby trzeciej,
  5. Akceptant naruszył istotny obowiązek wynikający z niniejszej Umowy,
  6. Akceptant w powtarzający się sposób narusza jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy,
  7. kontrolę nad Akceptantem, w rozumieniu art. 4 pkt. 4 ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, przejął lub zamierza przejąć podmiot konkurencyjny w stosunku do PayPro,
  8. przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wymagają zarejestrowania którejkolwiek Płatności.
 5. W przypadku, gdy poszczególne postanowienia niniejszej Umowy okażą się nieważne lub bezskuteczne w całości lub w części z dowolnej przyczyny, inne postanowienia Umowy pozostają w mocy. Strony zobowiązują się w wyżej opisanym przypadku zastąpić postanowienia nieważne lub bezskuteczne innymi w taki sposób, aby jak najpełniej wypełnić cel Umowy i Ustawy.
 6. Akceptant nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody DPayPro pod rygorem nieważności, przenieść praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich.
 7. Niniejsza umowa oraz wynikające z niej zobowiązania podlegają prawu polskiemu, a walutą rozliczeniową jest polski złoty (PLN), chyba że Strony zgodnie ustalą inaczej.
 8. Przepisów Ustawy, których wyłączenie w stosunkach z podmiotami innymi niż konsumenci jest dopuszczalne zgodnie z przepisami Ustawy, w szczególności zgodnie z art. 16 i 33, nie stosuje się w całości. W sprawach nieuregulowanych będą miały zastosowanie postanowienia innych umów, regulaminów, uzgodnień i uregulowań obowiązujących pomiędzy Akceptantem a PayPro, a następnie pozostałe przepisy prawa z wyjątkiem wyłączonych zgodnie z niniejszym ustępem.
 9. Akceptant będący osobą fizyczną zobowiązuje się do korzystania z usług świadczonych przez PayPro na podstawie niniejszej Umowy wyłącznie w celu dokonywania czynności związanych z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Niniejszą Umowę stosuje się do wszystkich czynności podejmowanych przez Akceptanta będącego osobą fizyczną, w zakresie korzystania przez tego Akceptanta z usług świadczonych przez PayPro na podstawie niniejszej Umowy, w tym do czynności podjętych przez Akceptanta z naruszeniem ust. 9 niniejszego paragrafu.
 11. Strony zobowiązują się w drodze konsultacji i negocjacji do polubownego rozwiązywania bez zbędnej zwłoki sporów wynikających z niniejszej Umowy. W przypadku nieosiągnięcia kompromisu w terminie 30 dni od daty wszczęcia negocjacji lub bezskutecznej próby ich wszczęcia, spór ten Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby PayPro na moment wytoczenia powództwa lub złożenia wniosku do sądu.
 12. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że niniejsza Umowa stanowi inaczej, w szczególności w § 3 pkt. 8.
 13. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o każdorazowej zmianie miejsca prowadzenia działalności oraz ich statusu prawnego, a także o innych zmianach mających wpływ na realizację niniejszej Umowy, przedstawiając w tym celu dokument poświadczający taką zmianę.
 14. Akceptant zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić PayPro o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, nie później jednak niż w dniu zaprzestania.
 15. Jeśli termin zastrzeżony w niniejszej Umowie nie wskazuje, czy chodzi o dni robocze czy kalendarzowe, liczą się dni kalendarzowe.
 16. Strony są i pozostają niezależnymi kontrahentami. Żadne z postanowień Umowy nie będzie interpretowane jako utworzenie układu partnerskiego, wspólnego przedsięwzięcia, relacji agencyjnej między Stronami lub udzielenie wyłączności na świadczenie jakichkolwiek prac. Każda ze Stron zobowiązuje się należycie i terminowo regulować i pokrywać koszty własne, związane z jej obowiązkami powstałymi w wyniku realizacji niniejszej Umowy.
 17. Niniejsza Umowa wraz z załącznikami, które stanowią jej integralną część, stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami i zastępuje wszystkie wcześniejsze uzgodnienia w tym zakresie zawarte przez Strony w formie ustnej lub pisemnej.
 18. Załącznikami stanowiącymi integralną część Umowy są:
  1. Karta Akceptanta
  2. Znak towarowy PayPro
  3. Tabela wynagrodzenia, prowizji i innych opłat
 19. Wprowadzenie możliwości korzystania przez Akceptanta z oferowanych w Serwisie Płatności kartami, Premium SMS, Premium wymaga podpisania odrębnego umowy, aneksu lub oświadczenia w zależności od metody płatności opisującego zasady działania tego rodzaju Metody Płatności.
 20. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
Załącznik nr 1 - Karta Akceptanta
[DANE FIRMY][ADRES KORESPONDENCYJNY]
Nazwa Akceptanta [NAZWA FIRMY]
Adres:
Ulica, nr [ULICA]
Kod pocztowy [KOD POCZTOWY]
Miasto [MIASTO]
Kraj [KRAJ]
Rachunek rozliczeniowy:
Numer rachunku rozliczeniowego [NUMER KONTA]
Adres e-mail do przekazywania faktur [EMAIL DO FAKTUR]
Reprezentanci, upoważnieni do zawarcia umowy:
Osoba kontaktowa:
Imię i nazwisko [OSOBA KONTAKTOWA]
Adres e-mail [ADRES EMAIL OSOBY KONTAKTOWEJ]
Telefon
Wykaz Portali oferujących korzystanie z Systemu
Załącznik nr 2 - Znak towarowy PayPro
Załącznik nr 3 - Tabele opłat i prowizji
Tabela prowizji
[TABELA OPŁAT I PROWIZJI]
Tabela opłat
Rodzaj opłaty Wartość Uwagi
Opłata rejestracyjna Sprzedawcy 1,50 PLN Przekazywana na konto serwisu przelewem bankowym z konta Sprzedawcy
Koszt zwrotów / reklamacji 0 PLN* W przypadku zleconego przez Sprzedawcę zwrotu transakcji o statusie "dokonana". W przypadku konieczności wysyłki przekazu pieniężnego pocztą na adres Klienta, koszt ten zwiększa się o opłatę przekazu pieniężnego, wg cennika Poczty Polskiej.
Abonament miesięczny 0 PLN
Wypłaty środków 0 PLN** Przelewy dokonywane są z częstotliwością ustaloną przez Ciebie w panelu administracyjnym.
Wypłata środków w EURO (SEPA) 5,00 PLN
* - W przypadku konieczności wysyłki przekazu pieniężnego pocztą na adres Klienta, koszt ten zwiększa się o opłatę przekazu pieniężnego, wg cennika Poczty Polskiej. W przypadku zwrotu w walucie zarówno koszt banku wysyłającego, jak i odbierającego pokrywa klient.
** - Dla pierwszej wypłaty w danym dniu, przy kolejnej wypłacie w danym dniu opłata wynosi 2,00 zł.
Załącznik nr 4 - Wzory anonimizacji dokumentów tożsamości
 1. Dowód osobisty wersja 1
 2. Dowód osobisty wersja 2
 3. Paszport
Załącznik nr 5 - Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Akceptanta
 1. Administrator Danych Osobowych.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym.

  Dane kontaktowe Administratora:

  Adres: PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Polska
  Email: ado@przelewy24.pl
 2. Inspektor Ochrony Danych.

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się w formie elektronicznej wysyłając wiadomość na adres email iod@przelewy24.pl .

 3. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
  1. PayPro przetwarza Twoje dane osobowe przede wszystkim w celach związanych z zawarciem, a następnie wykonywaniem, w tym rozpatrywaniem reklamacji, rozwiązaniem i rozliczeniem Umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych, to jest w celach związanych ze świadczeniem przez PayPro na rzecz Akceptanta usług płatniczych objętych Umową. Powyższe obejmuje także przetwarzanie danych osobowych związanych z komunikacją pomiędzy PayPro, a Tobą w zakresie w jakim wiąże się to z celami o których mowa w zdaniu pierwszym. PayPro przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia1, to jest z uwagi na to, że przetwarzanie tych danych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług płatniczych (Umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych), której stroną jesteś, a także do podjęcia działań na związanych z jej zawarciem - przed zawarciem Umowy.
  2. PayPro przetwarza Twoje dane osobowe związane ze świadczeniem usług płatniczych i zawarciem umowy o świadczenie usług płatniczych (Umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych) również w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Ciebie obowiązków związanych z Umową, w szczególności obowiązków związanych z zapłatą kwot należnych PayPro od Ciebie z tytułu wykonywania lub/i niewykonania albo nienależytego wykonywania Umowy. PayPro przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia1, to jest z uwagi na to, że przetwarzanie tych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
  3. PayPro przetwarza Twoje dane osobowe związane ze świadczeniem usług płatniczych, z wyjątkiem tzw. danych wrażliwych1,2, w zakresie niezbędnym do zapobiegania oszustwom związanym z wykonywanymi usługami płatniczymi lub prowadzeniem systemu płatności oraz dochodzenia i wykrywania tego rodzaju oszustw przez właściwe organy. PayPro przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), d) i f) Rozporządzenia, to jest z uwagi na to, że przetwarzanie tych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz jest niezbędne do ochrony interesów użytkowników usług płatniczych, a także jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez dostawców usług płatniczych.
  4. PayPro przetwarza Twoje dane osobowe związane z zawarciem i wykonywaniem Umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych w celach związanych z wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w szczególności w celu identyfikowania i oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, stosowania środków bezpieczeństwa obejmujących między innymi identyfikację klienta i weryfikację jego tożsamości. PayPro przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia w związku z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, to jest z uwagi na to, że przetwarzanie tych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze jako instytucji obowiązanej w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
  5. PayPro przetwarza Twoje dane osobowe w celach informacyjnych, zwłaszcza marketingu usług własnych oraz usług oferowanych przez podmioty powiązane z PayPro. Powyższe obejmuje także przetwarzanie danych osobowych związanych z komunikacją pomiędzy PayPro a Tobą w zakresie w jakim wiąże się to z tymi celami informacyjnymi, w tym marketingowymi, o których mowa w zdaniu pierwszym. PayPro przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, to jest w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, a także może je przetwarzać na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia).
  6. Ponadto PayPro przetwarza Twoje dane osobowe w innych, prawem dopuszczalnych, celach bezpośrednio lub pośrednio związanych z celami o których mowa w ust. 1-4, w szczególności w celach archiwalnych i statystycznych, w celach związanych z audytami, kontrolą zarządczą, lub w celach związanych z doradztwem. PayPro przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, to jest w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora.
  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych [zwane w niniejszej informacji Rozporządzeniem]
  2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych [zwane w niniejszej informacji Rozporządzeniem]
  3. Tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym [art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.]
  4. Tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby [art. 9 ust. 1 Rozporządzenia.]
 4. Kategorie danych osobowych które są przetwarzane.

  PayPro przetwarza przede wszystkim dane osobowe związaną z identyfikacją Twojej osoby oraz weryfikacją Twojej tożsamości, co obejmuje w szczególności imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), obywatelstwo, numer PESEL (lub daty urodzenia oraz Państwa urodzenia - w przypadku gdy nie nadano Ci numeru PESEL), serię i numer dokumentu stwierdzającego Twoją tożsamość, adres zamieszkania, nazwę (firmę) Twojej działalności gospodarczej, jej NIP oraz adres głównego miejsca wykonywania tej działalności gospodarczej.

  Ponadto PayPro przetwarza Twoje dane osobowe związane z wykonywaniem usług płatniczych i przeciwdziałaniem naruszeniom przepisów prawa, obejmujące - poza danymi o których mowa w pierwszym akapicie - w szczególności następujące dane: Twój numer identyfikacyjny nadany przez PayPro w systemie Przelewy24, numery telefonów, adresy email, adresy korespondencyjne, numery rachunków płatniczych, w tym rachunków bankowych, adresy IP używane przez Ciebie i Twoich przedstawicieli.

  W celach związanych z komunikacją PayPro przede wszystkim przetwarza imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy zamieszkania, adresy działalności, adresy korespondencyjne oraz adresy email.

  PayPro przetwarza również Twoje dane finansowe, w tym związane z świadczeniem usług, obejmujące świadczenie danej usługi, Twoją sytuacją majątkową i finansową.

 5. Informacje o kategoriach odbiorców danych.

  Przed odbiorcę danych rozumiem się osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu PayPro ujawnia Twoje dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.

  Przy czym organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców.

  W związku z powyższym PayPro informuje o następujących kategoriach odbiorców:

  1. agenci PayPro, to jest podmioty działającą w imieniu i na rzecz PayPro jako instytucji płatniczej - przy czym obecnie jedynym agentem jest spółka DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu;
  2. inni dostawcy usług płatniczych, w zakresie w jakim dane muszą być im przekazywane w związku ze świadczeniem usług płatniczych, oraz w zakresie w jakim dane muszą być im przekazywane w celach o których mowa w punkcie III.3 i III.4, a także w innych przypadkach gdy podmioty te uprawnione są do uzyskania od PayPro informacji, w tym informacji zawierających dane osobowe; w szczególności obejmuje to banki i oddziały banków zagranicznych, instytucje kredytowe, instytucje pieniądza elektronicznego, instytucje płatnicze, operatorów kart kredytowych, płatniczych, wirtualnych;
  3. podmioty świadczące usługi prawne związane z działalnością PayPro;
  4. podmioty świadczące usługi informatyczne związane z działalnością PayPro, w tym usługi hostingowe;
  5. podmioty świadczące usługi audytorskie i inne związane z kontrolowaniem działalności PayPro;
  6. biegli rewidenci badający dokumenty związane z działalnością PayPro;
  7. podmioty grupy kapitałowej PayPro;
  8. inne niż wskazane powyżej podmioty, które na podstawie przepisów prawa uprawnione są do uzyskiwania od PayPro informacji związanych z działalnością PayPro, które to informacje mogą obejmować Twoje dane osobowe, w tym w szczególności organy nadzorcze wobec PayPro.
 6. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  PayPro nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego (to jest Państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ani do organizacji międzynarodowej.

 7. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalania tego okresu.

  Twoje dane osobowe przetwarzane w celu o którym mowa w punkcie III.1, będę przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy, a po jej zakończeniu - przez okres wynikający z przepisów prawa.

  Twoje dane osobowe przetwarzane w celu o którym mowa w punkcie III.2 będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy, a po jej zakończeniu - przez okres w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń na drodze sądowej, to jest do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń.

  Twoje dane osobowe przetwarzane w celu o którym mowa w punkcie III.3 będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tych celów, w szczególności z uwzględnieniem terminów przedawnienia karalności takich przestępstw.

  Twoje dane osobowe przetwarzane w celu o którym mowa w punkcie III.4 będą przetwarzane przez okres wynikający z powołanych tam przepisów prawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w szczególności informacje uzyskane w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym przeprowadzono transakcję z klientem, a informacje o transakcjach przeprowadzanych przez instytucje obowiązane oraz dokumenty dotyczące transakcji są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dokonano ostatniego zapisu związanego z transakcją.

  Twoje dane osobowe przetwarzane w celu o którym mowa w punkcie III.5 będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy - w przypadku gdy dane przetwarzane są w na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, ale nie dłużej niż do dnia wniesienia uzasadnionego sprzeciwu. Natomiast w przypadku gdy dane te będą przetwarzane również na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, dane te będą przetwarzane również po zakończeniu Umowy, przez okres wskazany w tej zgodzie przypadający po okresie obowiązywania umowy, ale nie dłużej niż do dnia cofnięcia zgody.

  Twoje dane osobowe przetwarzane w celu o którym mowa w punkcie III.6 będą przetwarzane przez okres właściwy dla celu pierwotnego w którym zostały zebrane. Jeśli jednak w ramach tego celu zebrano inne dane niż w wyniku realizacji celów o których mowa w punktach III.1-III.5, dane te będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy oraz 10 lat od jej zakończenia, ale nie dłużej niż do dnia wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile będzie on uzasadniony.

 8. Informacja dotycząca obligatoryjności lub fakultatywności podania danych osobowych.

  Podanie danych o których mowa w punkcie III.1 jest wymogiem umownym, a także ustawowym i jesteś zobowiązany do ich podania. Wobec czego w razie ich nie podania, PayPro nie zawrze z Tobą Umowy. Natomiast w przypadku gdy Umowa została zawarta z zastrzeżeniem uzupełnienia tych danych po jej zawarciu - w razie braku ich uzupełnienia Umowa zostanie rozwiązana.

  Podanie danych o których mowa w punkcie III.2 jest wymogiem umownym i jesteś zobowiązany do ich podania. Wobec czego w razie ich nie podania, PayPro nie zawrze z Tobą Umowy. Natomiast w przypadku gdy Umowa została zawarta z zastrzeżeniem uzupełnienia tych danych po jej zawarciu - w razie braku ich uzupełnienia Umowa zostanie rozwiązana.

  Podanie danych o których mowa w punkcie III.3 i III.4 jest wymogiem ustawowym i jesteś zobowiązany do ich podania. Wobec czego w razie ich nie podania, PayPro nie zawrze z Tobą Umowy, a jeśli Umowa została zawarta - to zostanie rozwiązana.

  Podanie danych o których mowa w punkcie III.5 jest dobrowolne, wobec czego możesz ich nie podać. Jednakże jeśli dane te przetwarzane są też w celach opisanych w punktach III.1-III.4, ich niepodanie wiąże się z konsekwencjami opisanymi powyżej.

  Jeśli w ramach celu o którym mowa w punkcie III.6 będziesz proszony o podanie innych danych osobowych, niż zebrane w celach o których mowa w punktach III.1-III.5, to ich podanie jest dobrowolne, wobec czego możesz ich nie podać.

 9. Informacje o Twoich prawach.
  1. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Pierwsza kopia jest nieodpłatna. Za wszelkie kolejne kopie, o które się zwrócisz Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
  2. Masz prawo do żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, w szczególności dlatego że zostały zebrane z błędami lub dlatego, że po zebraniu uległy zmianie. Powyższe prawo obejmuje również uzupełnienie brakujących danych.
  3. Masz prawo do żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że z prawa tego możesz korzystać w przypadkach określonych w Rozporządzeniu, to jest gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
   1. Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, w szczególności jeśli upłynął już okres w którym Administrator planował lub był obowiązany przetwarzać Twoje dane;
   2. cofnąłeś zgodę (zgodnie z prawem o którym mowa w punkcie IX.7), na której opiera się przetwarzanie danych, o ile administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
   3. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania (o którym mowa w punkcie IX.5) i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
   4. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania (o którym mowa w punkcie IX.6);
   5. jeśli Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   6. jeśli Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

   PayPro może odmówić uwzględnienia uzasadnionego wniosku o usunięcie danych o którym mowa powyżej, w przypadkach przewidzianych prawem, w szczególności gdy dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  4. Masz prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, na warunkach określonych w Rozporządzeniu, to jest gdy:
   1. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
   3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   4. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania o którym mowa w punkcie IX.5. - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.
  5. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora swoich danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia, to jest sprzeciwić się - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - przetwarzaniu swoich danych opartemu na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) Rozporządzenia w tym profilowania na podstawie tych przepisów. W przypadku Administratora powyższe prawo do wniesienia sprzeciwu odnosi się do danych osobowych przetwarzanych w celach o których mowa w punktach III.2, III.3, III.5 i III.6. W przypadku wniesienia tego sprzeciwu, Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W szczególności dalsze przetwarzanie danych osobowych pomimo sprzeciwu, może wynikać z celów o których mowa w punkcie III.2 i III.3.
  6. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora swoich danych zgodnie z art. 21 ust. 2 Rozporządzenia, to jest sprzeciwić się wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby takiego marketingu bezpośredniego, w tym profilowania , w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku wykonania tego prawa, Administratorowi nie wolno już przetwarzać Twoich danych do celów takiego marketingu bezpośredniego.
  7. Masz prawo do przenoszenia danych. W związku z tym masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyłeś Administratorowi, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora. Prawo to przysługuje Ci jednak tylko w zakresie danych osobowych które przetwarzane są na podstawie Twojej zgody lub na podstawie Umowy (to jest w przypadkach o których mowa w punktach III.5 i III.1), oraz w zakresie danych których przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (przy czym zgodnie z punktem X. na razie PayPro nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany). Wykonując to prawo możesz również żądać, by Twoje dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
  8. Masz prawo do cofnięcia zgody o której mowa w punkcie III.5, w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku cofnięcia zgody Administrator przestaje przetwarzać Twoje dane osobowe, które przetwarza wyłącznie na podstawie zgody. Jeśli Twoje dane osobowe przetwarzane są również na innej podstawie niż ta zgoda, Administrator może je nadal przetwarzać na tej innej podstawie - dopóki ona zachodzi.
  9. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a więc do jednego z organów ustanowionych przez poszczególne państwa członkowskie Unii, których zadaniem jest monitorowanie stosowania Rozporządzenia. Organem nadzorczym właściwym dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych / Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

  Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 11. Przetwarzanie danych w innym celu niże cel w którym zostały zebrane.

  Z zastrzeżeniem punktu III.6, PayPro nie planuje dalej przetwarzać Twoich danych osobowym w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

Reprezentant - :
Reprezentant - :
Reprezentant - :
Reprezentant - :
Reprezentant - :
Reprezentant - :
Reprezentant - :
Reprezentant - :
Reprezentant - :
Reprezentant - :
Reprezentant - :
Reprezentant - :
Reprezentant - :
Reprezentant - :
Reprezentant - :
Reprezentant - :
Reprezentant - :
Reprezentant - :
Reprezentant - :
Reprezentant - :

Kserokopia dokumentu tożsamości przed jej dostarczeniem PayPro musi zostać w odpowiedni sposób zanonimizowana przez Akceptanta, w zakresie wskazanym w Załączniku nr 4 do niniejszej Umowy.

Dostarczenie przez Akceptanta kserokopii dokumentu tożsamości, która nie została właściwie zanonimizowana, stanowi udzielenie PayPro upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do częściowej anonimizacji kserokopii dokumentu tożsamości w sposób wskazany w Załączniku nr 4, przez okres czasu nie dłuższy niż 3 dni od daty dostarczenia nieodpowiednio zanonimizowanego dokumentu tożsamości.
* - pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

© Copyright by Przelewy24, 2020